Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala mula sa Diyos”

Photo Credit: helene-louise.blogspot.ca

 

 

Enero 8, 2019. Martes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon.

Salmo 72: Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. 

Unang Pagbasa: 1 Juan 4:7-10

Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.

Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya.

Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan.

Ebanghelyo: Marcos 6:34-44

Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, kaya’t sila’y tinuruan niya ng maraming bagay.

Nang dapit-hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, “Liblib ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw.

Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig-nayon at bayan upang makabili ng pagkain.”

Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, “Bigyan ninyo sila ng makakain.”

Sumagot ang mga alagad, “Nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang dalawandaang salaping pilak?”

“Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo,” utos niya.

Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, “Lima po, at dalawang isda.”

Iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin nang pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya’t naupo ang mga tao nang tig-iisang daan at tiglilimampu bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda; tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos.

Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang dalawang isda at ipinamahagi rin nila.

Ang lahat ay nakakain at nabusog, at nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng labindalawang kaing. May limanlibong lalaki ang kumain ng tinapay.

Pagninilay:

Natunghayan natin sa Ebanghelyo ngayon ang pagpapakita ng himala ng ating Panginoon. Bago ito mangyari ay nasubukan muna ang pananampalataya ng mga apostoles. Hindi nila lubos maisip kung saan kukuha ng kakainin para sa ilang libong mgga tao. Kaya naman nagtanong si Jesus kung ano ang mayroon at mula sa naroroon ay pinadami at lumabis pa ang dating tingin nilang kulang.

Ano ang matututunan natin dito? Sa ating buhay, ganito rin tayo. Marami tayong iniisip na kulang sa ating buhay. Madaling makita ang mga hindi maganda sa ating buhay at akala natin hindi sasapat.

Ngunit ating tandaan na kapag sinama na natin ang Diyos, anumang tingin nating kulang ay sasapat at lalabis pa. Lagi siyang nagbibigay ng sobra sa pa sa ating hinihiling. Ang tanong lamang sa atin ay naniniwala ba tayo nang lubos sa kabutihan ng ating Diyos? Magpursigi tayo sa ating panalangin at magtiwala sa kanya hanggang sa makuha natin ang himala ng Diyos sa atin na higit pa sa ating inaasahan.

Panalangin: Jesus, kami ay nananalg sa iyo.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.