Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala ng Diyos”

Pebrero 13, 2022. Sabado ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon.

or mass of the BVM on Saturday (White).

UNANG PAGBASA
Genesis 3, 9-24
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at tinanong,
“Saan ka naroon?”
“Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin; nagtago po ako sapagkat ako’y hubad,” tugon ng lalaki.
“Sinong may sabi sa iyong hubad ka?” tanong ng Diyos. “Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”
“Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki.
“Bakit mo naman ginawa iyon?” tanong ng Diyos sa babae.

“Mangyari po’y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” tugon naman niya.
At sinabi ng Panginoon sa ahas:
“Sa iyong ginawa’y may parusang dapat,
na tanging ikaw lang yaong magdaranas;
ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad,
at alikabok ang pagkaing dapat.
Kayo ng babae’y laging mag-aaway,
binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban.
Ito ang dudurog ng ulo mong iyan,
at ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”
Sa babae nama’y ito ang salaysay:
“Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan,
lalo kung sumapit ang ‘yong pagluluwal;
ang lalaking ito na asawang hirang,
susundin mong lagi habang nabubuhay.”

Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi:
“Pagkat nakinig ka sa asawang hirang nang iyong kainin yaong bungang bawal;
sa nangyaring ito, ang lupang tanima’y
aking susumpain magpakailanman,
ang lupaing ito para pag-anihan
pagpapawisan mo habang nabubuhay.
Mga damo’t tinik ang ‘yong aanihin,
halaman sa gubat ang iyong kakanin;
upang pag-anihan ang iyong bukirin,
magpakahirap ka hanggang malibing.
Yamang sa alabok, doon ka nanggaling
sa lupang alabok ay babalik ka rin.”
Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa’y binigyan ng Panginoon ng mga damit na yari sa balat ng hayop.

Sinabi ng Panginoon: “Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungangkahoy ng buhat at baka hindi na siya mamatay.” Kaya, pinalayas sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan.
Pinalayas nga siya ng Diyos, at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ng buhay.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13
Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

MABUTING BALITA
Marcos 8, 1-10
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos nila ang kanilang pagkain, kaya’t tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, “Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko nang gutom, mahihilo sila sa daan – galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila.” “Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?” tugon ng mga alagad. “Ilan ang tinapay ninyo riyan?” tanong ni Hesus. “Pito po,” sagot nila.

Ang mga tao’y pinaupo ni Hesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay, at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayun nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos, at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog; at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki. At may apatnalibo ang kumain. Pinayaon ni Hesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta,
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Maawain ang Diyos. Alam natin ito at naririnig na madalas. Subalit gaano Siya kamaawain? May pakialam Siya sa bawat maliliit na detalye ng ating buhay. Ito ang totoo. Sa unang pagbasa, tao na ang nagkasala sa Diyos, subalit binigyan pa rin ng damit ng Diyos ang tao bago sila umalis. Ganoon din sa mga tagpo sa ating Ebanghelyo. Ayaw ni Jesus na mahilo ang mga tao sa daan. Naiisip Niya ang mga mangyayari na hindi maganda at may pakialam Siya dito. Gumagawa Siya ng paraan para sa atin kahit hindi natin alam. Kahit imposible ay maipangyayari ng Diyos. Ngunit ang pagpapalang ito ay hindi mangyayari kung walang instrumento ang Diyos. Matatandaang may nag-alay ng isda at tinapay, kakaunti man ito ay naparami ni Jesus. Para makatulong ang Diyos ay kailangan Niya ng tao na susunod sa Kanyang sinasabi. Ang tao na kikilos para sa Kanya. Kaya tayo ay kasama sa misyon ng Diyos bilang Kanyang instrumento. Lahat tayo ay may kanya-kanyang papel at misyon buhat sa Panginoon.

Anuman ang maihandog mo, huwag nang magduda pa. Sapat na iyon. Sobra sobra pa nga. Sapagkat matatandaang mayroon pang mga natira matapos ang pagpapakain ni Jesus. Ang unang inakalang kulang, hindi lamang sapat kung hindi sumobra pa. Talagang walang may alam sa isip ng Panginoon at sa Kanyang misteryoso at mapaghimalang mga paraan. Gawin lamang natin ang ating makakaya. Ialay ito sa Diyos. Diyos na ang bahalang gumalaw. Tiyak magkakaroon ng himala, hindi man ganitong eksakto ang himala subalit tiyak ay mamamangha tayo sa paraan ng Panginoon na Siya namang higit pa sa ating isipan. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at sumunod sa Kanya sa paggawa ng mabuti. Amen. +

Pagnilayan po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.