Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala ng Pananalig”

Photo Credit: praiseworthyarts.com

 

Hunyo 1, 2019. Paggunita kay San Justino, Martir

Sabado sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 18, 23-28
Salmo 46, 2-3. 8-9. 10
Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.
Juan 16, 23b-28

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 18, 23-28

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Matapos tumigil sa Antioquia nang kaunting panahon, si Pablo’y muling naglakbay. Binaybay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Frigia, at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad.
Dumating sa Efeso ang isang Judiong nagngangalang Apolos na ipinangangak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa Banal na Kautusan.

Naturuan siya tungkol sa Daan ng Panginoon, at masigasig na nangangaral at nagtuturo nang wasto tungkol kay Hesus, ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya’y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Judio. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya’t isinama nila ito sa bahay nila at doo’y ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa Daan ng Diyos. At nang ipasiya niyang tumawid sa Acaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nanampalataya sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos.

Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Judio sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga Kasulatan ay pinatunayan niya si Hesus ang Kristo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 46, 2-3. 8-9. 10
Tugon: Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

Magdiwang ang lahat ng mga nilikha,
pumalakpak kayong may awit at tuwa,
bilang pagpupuri sa Diyos na Dakila!
Ang Diyos na Poon, Kataas-taasan,
ay dakilang haring dapat katakutan,
siya’y naghahari sa sangkatauhan.
Tugon: Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa,
awita’t purihin ng mga nilikha!
Maghahari siya sa lahat ng bansa,
magmula sa tronong banal at dakila.
Tugon: Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham,
sasama ang madlang mga pamunuan
ng lahat ng bansa sa sandaigdigan;
ang mga sandata ng lahat ng kawal,
lahat ay sa Diyos na hari ng tanan.
Tugon: Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

ALELUYA
Juan 16, 28
Aleluya! Aleluya!
Mula sa Ama si Kristo
at naparito sa mundo
nang sa langit dalhin tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 23b-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Tandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayo’y wala pa kayong hinihingi sa kanya sa pangalan ko; humingi kayo, at kayo’y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan.

“Ang mga ito’y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo nang gayun; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yao’y hihingi kayo sa kanya sa aking pangalan; at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig ng kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako’y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako’y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan; ngayo’y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang maligayang araw po ng Sabado sa inyong lahat! Bukas nga po at mamaya lamang sa “anticipated” na Banal na Misa ay gugunitain na ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Ano pa ang napakagandang baunin kung hindi mismo ang Kanyang Salita?

Sa ating buhay, tuwing may aalis pupunta sa malayong lugar. Maaring sa probinsiya o sa ibang bansa upang magtrabaho. Sari-saring emosyon ang ating nadarama. Naroroon na ang lungkot, tuwa marahil dahil alam nating para sa ikabubuti ang kanyang pag-alis. Mayroon ding pangamba o pag-aalala dahil sa walang kasiguraduhang kahihinatnan.

Ngunit ngayon na si Jesus ay babalik na sa langit, siya mismo ang kasiguraduhan. Siguradong matutupad ang kanyang sinasabi. Kapag sinabi niyang hindi niya tayo iiwanan ibig sabihin, kahit subukin man natin ang pananampalataya, siya ay naririto kasama natin.

Kailangan nating magtanong sa kanya at humingi. Gusto niyang sa bawat kailangan natin sa buhay, bawat kahilingan, bawat pangarap ay kasama natin siya. Sa kanya tayo humihingi at tumatalima. Bakit?
Dahil siya ay siguradong tutugon. Kahit maghintay man tayo at gaano pa man kahaba ang hintayin. At sa pagtugon na ito sa atin ay malalaman at madarama nating nakikinig ang Diyos sa atin!

Diyos ay Buhay na Buhay. Nakikinig at nakikita niya ang ating pangangailangan at pinupunan niya ito.

Kailangan lamang magkaroon ng sapat na tiwala sa Kanya dahil hindi siya ordinaryong tao katulad natin na hindi natutupad ang salita. Iba si Jesus siya ay totoong tao at totoong Diyos. Kung sakaling pati pananampalataya ay kulang pa rin, hingin pa rin natin ito sa Diyos at marapat na sabihin “Panginoon, dagdagan ninyo po ang aking pananampalataya”.

Ang iba’y nagtatatanong at nagtataka kung nasaan ang Diyos at tila hindi nila makita. Naghanap ba sila nang buong puso? Kinatok ba nila ang Diyos sa Simbahan at sa katahimikan ng puso sa panalangin saka hinintay kung ano ang tugon ng Diyos?
Walang sinumang dumulog sa Diyos ang napahiya. Perpekto siya. Walang pintas at purong pag-ibig at awa. Tayo ang may problema. Tayo ang may kakulangan. Kaya naman sa pagdating ng Espiritu Santo, hilingin natin na linisin at baguhin tayo ng Diyos. Palambutin Niya nawa ang ating mga puso at turuang manalangin sa kanya at tumalima sa anumang oras.

Nang sa gayon, matagpuan natin ang Diyos kahit saan man tayo magtungo, magpunta at ano man ang ating gawin. Sapagkat siya’y nasa puso at diwa natin. Kahit madilim ang paligid.

Pagnilayan natin ito. +

Manalangin tayo. +

Diyos na Maawain, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Hilumin mo ang aming nababagabag na puso. Linisin at baguhin nawa kami ng iyong Espiritu Santo. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.