Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala ni Jesus na Pagpapakain ng mga Tao”

Photo Credits: PC Stories

 

Pebrero 16, 2019. Sabado. Ika-5 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 90: Poon, aming kang tahanan noon, ngayon ay kailanman. 

Unang Pagbasa: Genesis 3:9-24

Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, “Saan ka naroon?”

“Natakot po ako nang marinig kong kayo’y nasa halamanan; nagtago po ako sapagkat ako’y hubad,” sagot ng lalaki.

Nagtanong muli ang Diyos, “Sinong maysabi sa iyong hubad ka? Bakit, kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”

“Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki.

“Bakit mo ginawa ang bagay na iyon?” tanong ng Panginoong Yahweh sa babae.

“Mangyari po’y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” sagot naman nito.

At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas:
“Sa iyong ginawa’y may parusang dapat,
na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas;
mula ngayon ikaw ay gagapang,
at ang pagkain mo’y alikabok lamang.

Kayo ng babae’y aking pag-aawayin,
binhi mo’t binhi niya’y lagi kong paglalabanin.
Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo,
at sa sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”

Sa babae nama’y ito ang sinabi:
“Sa pagbubuntis mo’y hirap ang daranasin,
at sa panganganak sakit ay titiisin;
ang asawang lalaki’y iyong nanasain,
pasasakop ka sa kanya’t siya mong susundin.”

Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan:
“Dahil nakinig ka sa iyong asawa,
nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga;
dahil dito’y sinusumpa ko ang lupa,
sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo’y magmumula.

Mga damo at tinik ang iyong aanihin,
halaman sa gubat ang iyong kakainin;
sa pagod at pawis pagkain mo’y manggagaling
maghihirap ka hanggang sa malibing.
Dahil sa alabok, doon ka nanggaling,
sa lupang alabok ay babalik ka rin.”

Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa’y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop.

Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, “Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay.”

Kaya, pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan.

Pinalayas nga siya ng Diyos. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ng buhay.

Ebanghelyo: Marcos 8:1-10

Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ang mga ito kaya’t tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila,

“Naaawa ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila nang gutom, mahihilo sila sa daan; malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila.”

“Ito po ay isang ilang na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao?” tanong ng mga alagad.

“Ilang tinapay pa ang natitira?” tanong ni Jesus.
“Pito po,” sagot nila.

Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang pitong tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos, hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganoon nga ang ginawa ng mga alagad.

Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao.

Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng pitong kaing.

May apat na libong tao ang kumain. Matapos pauwiin ang mga tao, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad, at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta.

Pagninilay:

Hindi sumunod si Adan at Eba sa Diyos. Nalinlang sila ng ahas nang sabihin nito ang tila nakakaakit na salita “Magiging tulad kayo ng Diyos kapag kinain ninyo ito”. At dahil sa pagnanasa (ibig sabihin ay pagkagusto sa isang bagay na sobra na), sila ay sumuko sa temptasyon at sumuway sa Diyos. Ano ang mali dito?

Ang unang kasalanan ayon sa ating katekismo ay ang kadahilang hinayaan ng mga unang magulang natin na mamatay ang kanilang tiwala sa Diyos. Hindi ba’t sinabi na ng Panginoon sa mga nakaraang mga Kabanata “Gawin natin ang tao na katulad natin”. Ibig sabihin matagal na tayong tulad ng Diyos, nilikha sa kanyang wangis at imahe. Bakit tila nakakalimutan iyon ng tao at lumilihis sa Diyos?

Tanungin ang ating mga sarili, sa inyong buhay, kailan kayo nagkaroon ng sariling plano na hindi kinonsulta ang Diyos, matapos ay nagkakamali at nagdurusa tayo?

Sa Ebanghelyo natin, nakita nating may kulang na nakikita ang Panginoon. Hindi pa sinasabi ng mga tao ay alam na Niya ang kanilang kailangan. Kaya naman, gumawa siya ng himala upang mapakain ang lahat ng mga taong ito. Hindi ito isang alamat kung hindi ito ay totoong nangyari sa kasaysayan ng pagkatawang-tao ng ating Panginoon.
Naniniwala ba tayo na kayang gawin lahat ng Diyos para sa atin?

Makikita natin na kahit ang mga apostoles na malapit na sa Panginoon ay nagduda pa rin sa kakayanan ng Diyos subalit hindi nagsalita si Jesus at kinuha lamang ang mga natitirang pagkain. Inilay niya kung ano ang mayroon at ito ay naging sapat na may sobra pa.

Ganito rin sa ating buhay, ano man ang ating mga mithiin, mga kailangan, pangarap sa buhay, alam na ito ng Diyos. Dapat lamang natin itaas sa kanya at kung ano ang mayroon tayo at ito ay sapat na. Gusto niya na ialay natin sa Diyos ang lahat ng mayroon tayo, dito magsisimula ang ating himala na galing sa Diyos. Isama natin ang Diyos sa kakulangan man o kasaganaan nang maging buo ang ating buhay. Wala na tayong kakailanganin pa. At kung may kulang ay kanyang pupunan.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.