Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala ni Jesus”

 

 

 

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala ni Jesus”

Enero 7, 2020. Martes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
1 Juan 4, 7-10
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos, at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natinn ang Diyos, kung hindi tao ang inibig niya at isinugo Niya ang kanyang Anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8
Tugon: Poon, maglilingkod sa ’yo, tanang bansa nitong mundo.

MABUTING BALITA
Marcos 6, 34-44
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang napakaraming tao; nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila’y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit-hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, “Ilang ang pook ng ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig-nayon at bayan upang makabili ng pagkain.” Ngunit sinabi niya, “Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain.” “Bibili po ba kami ng halagang dalawandaang denaryong tinapay upang ipakain sa kanila?” Tanong ng mga alagad. “Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo,” wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, “Lilima po, at dalawang isda.”

Iniutos ni Hesus na ang lahat ay maupo nang pulu-pulutong sa damuhan. Kaya’t naupo sila nang daan-daan at lima-limampu. Kinuha ni Hesus ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala sa langit, at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang dalawang isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng labindalawang bakol. Sa mga nagsikain, limanlibo ang mga lalaki.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Tampok sa atin Ebanghelyo ngayon ang pagpapakain ni Jesus ng limang libong katao. Gaya sa pagpapakain Niya sa atin ng kanyang sariling katawan at dugo sa Banal na Misa, kinuha Niya ang tinapay at nagpasalamat. Pinaghati-hati Niya ang tinapay at nakakain ang marami. Isang himala nga naman. Ginawa Niya ito dahil sa Kanyang walang hanggang habag at walang limitasyong pag-ibig para sa atin.

Itanim natin sa ating puso at isip na kayang gawin ng Diyos ang kahit ano. Nagawa Niya ito noon, magagawa Niya ulit ito ngayon. At patuloy pa ring ginagawa araw-araw sa Banal na Misa na magbigay sa atin ng ating kailangang kakanin at marami pang iba, kahit pa sarili Niya ang mismong ibigay para sa atin. At kahit pa tayo ay mga makasalanan.

Nabasa natin na ang alagad ay nagtatanong kung bibili ba sila ng pagkain na halos pang dalawang daang araw na sahod. Subalit si Jesus mismo ang gumawa ng paraan. Hindi na ito kinailangan pa. Ito lang ang nakita nilang paraan subalit ang Diyos ay may solusyon na higit lagi sa ating iniisip at inaakala.

Ganito rin tayo sa ating buhay. Ilang araw na lamang ay matatapos na ang panahon ng Kapaskuhan. Marami sa atin ay baka makalimot na naman sa mga biyayang natanggap natin noong Pasko. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos ngayon at sa araw-araw. Nawa sa pagdating ng mga araw ay maalala natin na kayang gawin ng Diyos ang kahit ano man ang Kanyang naisin. Kahit sa ating paningin ay wala nang paraan, tandaan natin na may paraan ang Diyos. Mayroon Siyang solusyon kahit pa kailangan pa ng himala para sa mga taong may tunay na pananalig at pagmamahal sa Kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.