Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala Para sa mga May Tiwala sa Diyos”

 

Mayo 15, 2019. Paggunita kay San Isidro, Magsasaka

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8
Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
Juan 12, 44-50

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol
Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos.

Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin, at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos.

May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Sieon na tinaguriang Negro, Lucio na taga-Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila’y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, “Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila’y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.” Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila’y pinayaon.

Kaya’t bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat doo’y naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang Salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Judio roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.
Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.
Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.
Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala,
nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.
Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

ALELUYA
Juan 8, 12
Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 12, 44-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Hesus, “Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito.

May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita; ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya’t ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Isidro Labrador! Siya po ay isang magsasaka tulad ng nasasaad sa ating titulo. Opo, isa siyang magsasaka na dito sa Pilipinas ay isang marangal na trabaho at mahirap ito gawin. Ngunit ang iba’y iniiwasan na itong gawin at pinagkakaliitan ng tingin. Subalit bakit ngayon ay ginugunita natin sa Simbahan at lalo na sa iba’t ibang pista sa mga barrio sa iba’t ibang panig ng Pilipinas at ng buong mundo si San Isidro?

Simple lamang. Ginawa niya ang Salita ng Diyos. Ginawa niya ito sa kanyang sariling kapasidad bilang isang magsasaka. Tulad ng nabanggit ng Ebanghelyo, si Jesus at ang ilaw ng mundo. Siya ang ilaw na nagtatagal kahit sa kadiliman at lalo pang nagniningning doon.

Sineryoso ni San Isidro ang mga salitang ito. Naniwala siyang Diyos ang tanging liwanag ng mundo at sa Kanya niya pinaikot ang kanyang buong buhay. Isinapuso niya at isinagawa ang mga Salita ng Diyos. Bagamat isa siyang magsasaka ay alam niyang hindi sa pagsasaka lamang umiikot ang kanyang buhay kung hindi sa Diyos lamang. Kailangan natin ng ilaw upang mabuhay. Diyos lamang ang makapagbibigay nito – isang liwanag na nagtatagumpay sa lahat ng pinakamadilim. Ikaw ba, kanino umiikot ang iyong buhay?

Tuwing umaga, bago magsaka, si San Isidro ay walang palyang nagpupunta muna siya sa Simbahan. Maraming mga beses na siya ay nahuhuli sa itinakdang oras ng trabaho dahil inuuna niya ang pagsisimba. Nakita ito ng kanyang mga kasamahan at sinita nila siya. Subalit takang taka sila kung bakit, sa bandang huli ay pareho lamang sila ng ani at minsan nga’y sobra pa ang kay Isidro. Lalo silang nagalit sa kaniya at sinubaybayan nila ang bawat kilos ni Isidro dahil sa pagtatakang iyon. Isang araw, maagang maaga pa at oras na ng pagsasaka. Subalit nadatnan nilang wala pa si San Isidro roon sa sakahan. Ngunit may pumalit sa kanya. Mayroong isang anghel na may hawak sa kalabaw at siyang gumagawa ng trabaho ni Isidro habang siya ay nasa Simbahan at nagpupuri at nagpapasalamat kasama ng Diyos.

Kaya nga ganito rin ang ating nakikita sa mga imahe ng ating mahal na patron na si San Isidro. May sakahan at may anghel na nagsasaka para sa kanya.

Bukod pa dito sa pagbibiyaya ng magagandang ani ng Diyos kay Isidro ay mayroon ding mga nangyaring himala. Sapagkat si Isidro at ang kanyang asawa na isa ring banal at nagngangalang Santa Maria dela Cabeza, ay malimit na nagpapakain at nagpapatuloy sa mga walang makain at nagugutom. Isang araw ay halos ubos na pala ang kanilang pagkain sa kaldero at wala nang maihain sa kanilang bisitang nagugutom.

Subalit noong sila’y bumalik ay nadatnan nitong dumami pa ang pagkain na kanilang maihahain sa mga tinanggap nila upang pakainin sa loob ng kanilang munting tahanan.
Bagamat hindi sila mayaman ay ibinahagi nila kung ano ang mayroon sila.
Ngayon, ano ang matututunan natin dito?

Kung uunahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay, tutulungan niya tayo sa atimg mga alalahanin. Siya ang gagawa ng paraan upang matapos natin ang mga dapat kahit pa kailangan ng himala para maggawa iyon. Hindi natin kailangang mag-alala o mag-dahilan kung bakit hindi tayo makapagdasal o simpleng makapagpasalamat man lamang sa Poon. Laging may oras kung ating gugustuhin.
Pangalawa, simple lang naman ang pagtulong. Gawin lang natin ang ating kaya sa ating sariling kapasidad. Ibigay natin ang mayroon tayo at makakapagpasaya na tayo kahit isang nagugutom lamang ay malaking bagay na. Hindi na dapat hintayin pang yumaman at maging magarbo ang pagtulong.

Ngayon din sa mga oras na ito, gawin mo na habang kaya mo pa. Dahil saglit lamang ang buhay dito sa lupa subalit ang gantimpalang naghihintay sa mga hindi nag-aksaya ng oras para tumulong ay isang kaligayahang hindi natatapos at hindi pa natin kayang abutin ng ating imahinasyon. Kung tayo’y magbibigay, mas lalo tayong bibigyan ng Diyos. Higit siyang mas mapagbigay kaysa sa lahat.
Magagawa natin lahat ng ito kung tulad ni Isidro at ng kanyang asawang si Maria ay bubuksan natin ang ating tahanan ng puso sa mga salat at lubos na nangangailangan.
Naawa pa ba tayo sa kanila? O sadyang nasanay na tayong nariyan sila at dinaraan-daanan lang?

Ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng lahat lahat ng ating kakailanganin at sobra pa, kung uunahin natin siya at bukas tayo sa kanya.

Nawa ay hingi natin ang tulong ng mga Santo at magkaroon tayo ng matinding kagustuhan na maging tulad nila. Dahil ‘di naman talaga sila malayo. Sila’y napakalapit dahil sila’y mga namuhay din dito sa lupa tulad natin. Sila’y mga nagsipagtiwala sa Panginoon kaya naging kasa-kasama Niya ang mga santo sa lahat ng bagay upang gawin ang kanyang kalooban. Gaano man ito kaliit sa paningin ng tao ay malaki sa mata ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Pagpalain po kayo ng Makapangyarihang Diyos! Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.