Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Hinanda ng Diyos”

 

 

 

 

Agosto 20, 2020. Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Ezekiel 36, 23-28
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba’t ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo’y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga diyus-diyusan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19
Kayo’y aking wiwisikan upang sala’y mahugasan.

MABUTING BALITA
Mateo 22, 1-14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon San Mateo

Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Hesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan, ‘Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging:
napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging!’ Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad; ang isa’y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari.

Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay-taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, ‘Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya’t pumunta kayo sa mga lansangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo.’ Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama’t mabubuti, anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan.

“Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. ‘Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan?’ tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya’t sinabi ng hari sa mga katulong, ‘Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doo’y mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.’ Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Sa Ebanghelyo ngayon, nangaral si Jesus sa pamamagitan ulit ng talinghaga. Ang Simbahan ay inihahambing sa isang piging sa kasal kung saan maraming mga iba’t ibang uri ng mga tao ang inanyayahan. Gayunpaman, pagkatapos mag-anyaya sa lahat, ang Panginoon ay lumibot upang makahanap ng isang taong hindi nagpalit ng kanyang damit. Ang kanyang kasuotan ay hindi angkop para sa kasal. Anong ibig sabihin nito? Ang Panginoon ang naghahanda ng piging para sa atin. Bagaman hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, dahil mga makasalanan na tayo, ibinibigay Niya nang libre at masagana ang Kanyang mga biyaya at pagpapala sa atin na pinili Niya upang maging Kanya sa simula pa lang ng panahon. Bagaman ipinanganak tayo at isinilang bilang mga makasalanan, tinatanggap tayo ng Simbahan sa pamamagitan ng binyag upang gawin tayong anak ng Diyos. Nilinis at pinatawad tayo sa orihinal na kasalanan na nasa atin. Tinawag Niya tayo na Kanyang mga anak. Ang Kanyang Espiritu ay naninirahan sa atin at tayo ay nasa Kanya.

Samakatuwid, palaging may pakikibaka sa loob natin. Ang grasya at ang mabuti ay nasa atin ngunit gayundin ang kasalanan na naninirahan sa loob natin. Ang hindi nagbabago ng kanyang damit para sa kasal ay tumangging makipagtulungan sa grasya ng Diyos upang tuluyan tayong mabago sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan upang maging mabuti at gumawa ng mabuti. Ang taong hindi nakasuot pangkasal ang makasalanan na tumangging baguhin ang Kanyang mga paraan at tumanggi sa mga pangako at handog ng Diyos. Hindi siya kabuuang sumuko at nagtrabaho para sa pagbabagong loob ng sarili. Nasa kasal siya, ngunit hindi niya naroroon ang kanyang sariling pagkatao. Habang ang bawat pagpapala at biyaya ay mayroon para sa Kanya, hindi niya ito alintana kahit na nandoon. Ano ang mga grasya ng Diyos na naipagsawalang-bahala mo?

Ano ba ang ginagawa ng isang tao sa kasal? Siya ay nagbibihis at sumasali sa piging tulad ng iba pa. Ito ay isang espesyal, maligaya, at napakalaking okasyon na hindi maihahambing sa ordinaryong pamumuhay tulad ng trabaho, o negosyo. Nangangahulugan din ito na ang ating pananampalataya at espirituwal na buhay ay higit na mahalaga kaysa sa ordinaryong gawain. Dapat nating malaman kung paano pagsamahin ang parehong ito sa ating buhay, upang magkaroon ng oras para sa lahat.

Matatandaan na ang mga naunang inanyayahan ay tinanggihan ang imbitasyon ng Diyos sapagkat hindi nila itinuturing na mahalaga ang Simbahan at mga sakramento nito. Ang isa naman ay naroroon nga sa loob ng Simbahan, dumalo, ngunit pagkatapos ay tumangging magbago. Pareho rin ito sa katotohang tinanggap tayo at ginawang mga anak ng Diyos, ngunit pagkatapos ay hindi natin niyayakap at kinikilala ang bagong pagkatao na ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Pinili nating maging dating sarili, o mas mababang uri ng sarili na nasa ilalim ng tukso at kasalanan sapagkat tumanggi nang magbago at gumawa ng anupaman tungo sa kabanalan at kabutihan.

Ang pagsunod sa mga dating daan at sarili ay isang protesta sa pagdiriwang na nangyayari. Samakatuwid, ano ang gagawin natin? Bilang mga Kristiyano, samantalahin natin ang kapistahan na inihanda ng Diyos para sa atin – ang Misa, at mga sakramento na inihanda Niya upang pakainin tayo at gawing malusog ang ating puso at kaluluwa. May paglalaban ng mabuti at masama sa loob natin, ngunit hindi tayo dapat matakot sapagkat ibibigay ng Panginoon lahat ng ating kailangan upang labanan ang mga ito. Ang Panginoong Mismo ang magbibigay sa atin ng grasya kung bukas lang tayo sa Kanya. Siya ang Hari ng mga Hari. Ano ang hindi Niya magagawa? Ituring nawa natin Siyang hari ng ating buhay at sarili at isuko ang ating sarili sa Kanya, bago pa mahuli ang lahat. Magsaya tayo dahil pinili tayo at magsikap din na gawin ang tama ayon sa Diyos at sa Kanyang Simbahan. Sumali tayo sa makalangit na piging ng Diyos na inihanda Niya para sa atin upang pakainin tayo upang makapaglakad sa daan patungo sa buhay na walang hanggan. Nawa’y yakapin natin ang ating tunay na pagkakakilanlan sa Kanya bilang mga anak ng Diyos nang buong buo at maunawaan natin ito sa ating sariling buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.