Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Hukom ang Diyos”

Hulyo 30, 2019. Martes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13
Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

UNANG PAGBASA
Exodo 33, 7-11; 34, 5b-9. 28
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo’y itayo sa isang lugar na malayu-layo sa kampo; tinawag iyong Dakong Tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita’y tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya’y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa ma pinto ng Toldang Tipanan ang haliging ulap at mula roo’y makikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya.

Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binaggit ang kanyang pangalan: Panginoon.
Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, “Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit; patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako’y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libu-libo, at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko’y hanggang sa ikatlo at kaapat na salinlahi.”

Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, “Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan.”

Si Moises ay apatnapung araw at apatnapung gabing kasama ang Panginoon, hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang sampung utos.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 36-43
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, iniwan ni Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid.” Ito ang tugon ni Hesus, “Ang anak ng Tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diyablo.

Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayun din ang mangyaari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ng mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagninilay:

Mapapansin natin na ang Ebanghelyo ngayon ay karugtong ng ating Ebanghelyo noong isang araw. Kung sa mga tao ay isinalaysay ni Jesus ang talinghaga, sa mga alagad naman ay ipinaliliwanag ni Jesus ang kahulugan nito.

Ang Diyos ang tagapaghasik ng binhi. Siya ang naglalang sa ating lahat. Ngunit kung tanong ng iba, “kung ang Diyos ang gumawa sa ating lahat at siya’y mabuti, bakit may masama?”. Hindi Diyos ang lumikha ng masama. Itinuturo ng ating simbahan na si Lucifer ay dating anghel – isang mataas na uri ng anghel na piniling sumuway sa Diyos. Siya na naging tinaguriang diablo at ugat ng lahat ng masasama. Tayo ring mga tao, simula noong unang nagkasala ang ating unang magulang ay may sariling desisyon. Nakakapili tayo ng mabuti at masama.

Madalas kahit hindi man aminin ng lahat ay pinipili natin ang hindi mabuti at nagkakasala tayo. Mas pinipili nating maghusga kaysa umunawa. Mas pinipiling mag-ipon ng kayamanan kaysa magbigay sa kapwa. At napakarami pang iba. Hindi ito turo ng Diyos. Ang turo ng Diyos ay magbigay at magmahalan gaya ng kanyang ginawa sa Krus. Bukas ang dalawang braso at kamay sa Krus ibinigay niya ang lahat sa atin.
Kaya naman kung mayroon man nangyayari sa mundong hindi natin gusto. Masama, nakakapanghina at nakakasakit ng kapwa, hindi natin dapat sisihin ang Diyos.

Wala siyang ginawa kung hindi ibigin tayo at turuan tayong gumawa ng mabuti. Masyado na siyang nasasaktan sa pagsunod natin sa sariling kagustuhan at pagkakasala natin na ngayon ang panahon. Ngayon ay kailangang kailangan tayong humingi ng tawad para sa ating mga kasalanan sa Kanya. Tandaan nating tayo ang dahilan ng kanyang mga sugat at pagdurugo sa katawan. Tuwing tayo ay nag-aaway at hindi nagtutulungan, sinusugatan natin ang katawan at puso ni Jesus magpahanggang ngayon.

Tayong mga magkakapatid kay Cristo ay dapat na makiisa upang gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa na biktima ng masasama.

Sapagkat pagdating ng panahon ang Diyos na siyang tangi at tunay na Tagapaghusga ng Mundo ang siyang magsasabi kung saan tayo pupunta. Kung kanino ba talaga tayo pumanig sa ating buhay – sa masama ba o sa mabuti. Sana’y piliin natin lagi ang Diyos habang maaga at habang may buhay pa upang makamtan natin ang pangakong langit ng Diyos – ang buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanaman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.