Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Huling Hapunan”

Abril 9, 2020. Huwebes Santo sa Paghahapunan ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Exodo 12, 1-8. 11-14
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon: Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, “Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya, na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalu-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ikalabing apat ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod; dalidali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskuwa ng Panginoon.

“Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Egipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng diyus-diyusan sa Egipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Egipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito’y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18
Tugon: Sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 11, 23-26
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:

Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo: ang Panginoong Hesus, noong gabing siya’y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito, at sinabi, “Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin.” Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, “Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin.” Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon, hanggang sa muling pagparito niya.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 13, 1-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Bisperas na ng Paskuwa. Alam ni Hesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, at ngayo’y ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila.

Naghahapunan si Hesus at ang mga alagad. Naisilid na ng diyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Hesus. Alam ni Hesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan; alam din niyang siya’y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya’t nang sila’y naghahapunan, tumindig si Hesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan, at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana, at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya.

Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. “Panginoon,” sabi niya, “diyata’t kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa?” Sumagot si Hesus, “Hindi mo nauunawan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos.” Sinabi sa kanya ni Pedro. “Hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa.” “Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin,” tugon ni Hesus. Kaya’t sinabi ni Pedro, “Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo!” Ani Hesus, “Maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat.” Sapagkat alam ni Hesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat.

Nang mahugasan na ni Hesus ang kanilang mga paa, siya’y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. “Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo?” tanong niya sa kanila. “Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon niyo at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong mahugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito’y dapat ninyong tularan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes santo sa lahat! Bukas nga ay gugunitain na natin ang pagkamatay at pagkalibing ni Jesus. Ngunit bago yan ay ipagdiriwang muna natin ang Huling Hapunan ngayon. Ano ba ang kahalagahan nito? Ngayon ay ginugunita natin ang pagtataguyod niya ng dalawang sakramento: una, ang pagkapari. Ikalawa ang sakramento ng Banal na Eukaristiya. “2-in-1” ika nga. Dahil kung walang pari, wala ring misa. Wala rin tayong Banal na Komunyon. Ngayon ay magandang sariwain, gaano ba kahalaga sa iyo ang Banal na Eukaristiya? Marami sa atin ang ipinagpapasawalang bahala lang ito. Sabi nga ng ilan, kung palaging naririyan minsan hindi natin nakikita ang halaga.

Ngunit kung kailan nawala, saka naman nakikita ang tunay na kahalagahan. Para sa iilan, balewala ito. Ngunit para kay Jesus, ito na ang “the best” na mayroon Siya – ang Kanyang sariling katawan at dugo. Ang Kanyang mismong laman na iniaalay sa atin. Upang sa pagkain natin ito, makibahagi tayo sa kanyang pagka-Diyos. Magkaroon tayo ng lakas at pananggalang sa masama at kasalanan na hinding hindi natin magagapi mag-isa. Kaya ang isa sa pinakamaling ginagawa ng tao ay sa panahon ng delubyo, imbes na sa Diyos ay sa bisyo o makamundong bagay pumupunta. Gusto ng taong sumunggab sa isyu at sarili niyang problema nang siya ang mag-isa nang wala ang Diyos. Kaya lagi siyang nalulumbay, natatakot at napapariwara. Bakit hindi nating subukan na unahing tumakbo sa Diyos?

At hindi lang iyon, sa ordinaryong panahon kung kailan tila ayos lang ang lahat, bakit hindi natin gugulin sa pakikipagrelasyon sa Diyos? Nang sa gayon, makita natin nang tunay anu-anong mga yaman at grasyang hindi nakikita ang ibinibigay Niya sa mga tunay na nagmamahal at nananatili sa Kanya. Hindi ito madaling makita kung hindi ka lalapit at kakanin Siya. Ang Banal na Komunyon ang pakikipagkaisa natin sa Diyos hindi lang sa Salita ngunit sa Kanyang sariling dugo at katawan.

Ipanalangin tayo ay magkaroon ng grasya na magpapakababa gaya ng ginawa ni Jesus sa mga alagad. Bagamat Siya ay Diyos ay mas nagpakumbaba para magsilbi sa ating lahat. Hindi niya inisip na angat Siya sa lahat bagamat ito ay totoo. Bumaba Siya sa langit upang maging tulad natin. Tayo rin ay dapat na magkapababa sa ating sarili, sa harap Niya at nang makita natin ang tunay nating bokasyon at misyon sa buhay. Walang iba ito kung hindi ang pag-ibig.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Frances Mary Margaret D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.