Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Humiling sa Diyos”

Agosto 7, 2019. Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23 Panginoong masintahin ang bayan mo’y gunitain.

UNANG PAGBASA Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang.

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Paran, “Piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Canaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo.” Pagkaraan ng apatnapung araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, Cades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungangkahoy. Ang sabi nila, “Nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin.

Mainam ang lupaing iyon. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungangkahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga tagaroon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anac. Sakop ng mga Amalecita ang Negeb. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amorreo. Ang nasa baybay-dagat naman at Ilog Jordan ay mga Cananeo.”

Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan, at kanyang sinabi, “Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin.” Sumagot ang ibang tiktik, “Hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin.” Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi niya, “Higante ang mga tagaroon at sinumang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila nang buo. Nakita namin doon ang mga Nefilim, ito’y lahi ni Anac buhat sa Nefilim. Halos hanggang tuhod lamang kami.”

Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot, at magdamag na nanangis. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, “Hanggang ngayo’y patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko: ‘Habang buháy akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang. Sa mga kabilang sa sensus, samakatuwid ay iyong mula sa dalawampung taon pataas. 

Ang apatnapung araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng apatnapung taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking poot sa loob ng panahong iyon.’ Akong si Yahweh ang maysabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang.”

MABUTING BALITA Mateo 15, 21-28 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.  Papuri sa iyo Panginoon. 

Noong panahong iyon, nagpunta si Hesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Caneneang naninirahan doon at malakas na sinabi, “Panginoon, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin! Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan.” Ngunit gaputok ma’y di tumugon si Hesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya’y nag-iingay at susunud-sunod sa atin.”

Sumagot si Hesus, “Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo.” Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, “Tulungan po ninyo ako, Panginoon.” Sumagot si Hesus, “Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta.” “Tunay nga po, Panginoon,” tugon ng babae, “Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang panginoon.”

Kaya’t sinabi sa kanya ni Hesus, “Napakalaki ng iyong pananalig! Mangyayari ang hinihiling mo.” At noon di’y gumaling ang kanyang anak.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Papuri sa iyo Panginoon. 

Pagninilay:

Hindi naman talaga ibig tanggihan at lagpasan ng Panginoon ang babae. Sapagkat si Jesus ay Diyos ng Habag at siya rin mismo ang Awa. Bagamat itinuturing na “iba” o labas ng mga Israelita ang mga Canenea, si Jesus ay hindi tumitingin sa kahit anong klasipikasyon. Ngunit bakit ganoon na laman ang tugon ni Jesus sa kanya? Bilang totoong tao at totoong Diyos, alam niya ang puso ng babaeng dayuhan na ito. Ibig niyang palitawin ang pananampalataya ng ginang na lumapit sa kanya at ito nga ay nangyari. 

Ibig sabihin ng ginang na siya ay handang magpakababa gaya ng asong nag-aabang sa baba ng hapag-kainan alang alang sa kanyang anak. Ipinakita niyang matibay ang kanyang pananampalataya kay Jesus at hindi siya tatanggap ng “hindi” para sa sagot. Kaya naman ang kapalit nito’y napuri siya ni Jesus. Ganito rin ba tayo sa Diyos? Ano ang reaksyon natin kung hindi agad natutugunan ang ating panalangin? 

Marami sa atin sa mundo ay magtatampo o magagalit sa Diyos. May mga nagdududa at nanghahamak pa sa Kanya na lubos na ikinasasakit ng kalooban ng ating Panginoon. Tularan natin nawa ang ginang sa Ebanghelyo ngayon at pagnilayan ang kanyang ginawa at tugon kay Jesus. Hindi siya nagalit o nagdadam sa Diyos nang hindi agad makuha ang kanyang gusto. Nagpilit siya. Nagpursigi sa pagdarasal at pakikipagusap sa Diyos dahil iniisip niyang si Jesus na lamang ang kanyang pag-asa. Tayo rin dapat ay marunong maghintay nang may tiwala sa Panginoon na naririnig niya tayo at may awa siya sa atin.

Hindi tayo dapat basta basta susuko at magdududa kung lagi nating inaalala ang kabutihan niya sa atin. Marahil ay marami nang narinig ang ginang na mga ginawa ni Jesus na himala dahil sikat na sikat si Jesus noon. Kumapit siya roon sa pag-asang iyon na siya rin ay tutugunan ang hiling. Tayo ano ang kinakapitan natin? Dapat kapitan natin ang Salita ng Diyos at ang kanyang kabutihan at pag-ibig sa atin. Matapos ay panatilihin natin ito sa ating isip at puso. Humiling tayo nang may buong pag-asa at tiwala sa Diyos at ibibigay niya ang ating hiling at mas higit pa. Kung ito’y makabubuti sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.