Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Humiling sa Diyos”

Hulyo 28, 2019. Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 6-7ab. 7k-8
Noong ako ay tumawag, tugon mo’y aking tinanggap.

UNANG PAGBASA
Genesis 18, 20-32

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, “Katakut-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorra, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito’y totoo.”
Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, “Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may limampung matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa limampung iyon? Naniniwala akong hindi idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari! Makatarungan ang Hukom ng buong daigdig!”

At tumugon ang Panginoon, “Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa limampung matuwid.” “Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan,” wika ni Abraham, “wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong limampu, at apatnapu’t lima lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod?”
“Hindi ko wawasakin dahil sa apatnapu’t limang iyon,” tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, “Kung apatnapu lamang?” “Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa apatnapung iyon,” tugon sa kanya.

“Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa po ako. Kung tatlumpu lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?” Sinagot siya, “Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa tatlumpung iyon.” Sinabi pa ni Abraham, “Mangangahas po uli ako. Kung dalawampu lamang ang matuwid na naroon?”

“Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa dalawampung iyon,” muling tugon sa kanya. Sa katapusa’y sinabi ni Abraham,” Ito na po lamang ng itatanong ko: Kung sampu lamang ang matuwid na naroon? “Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa sampung iyon,” tugon ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 2, 12-14
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid: Noong kayo’y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya. Kayong mga Hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang-bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 1-13
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Minsan, nanalangin si Hesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, “Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad.” Sinabi ni Hesus, “Kung kayo’y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo:
‘Ama, sambahin nawa ang ngalan mo.
Magsimula na sana ang iyong paghahari.
Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin.

At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.’”
Sinabi pa rin niya sa kanila, “Ipalagay natin na ang isa sa inyo’y nagpunta sa isang kaibigan isang hatinggabi at nagsabi, ‘Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isang kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya!’ At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, ‘Huwag mo nga akong gambalain!
Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang ibgyan kita ng iyong kailangan.’

Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo: Humingi kayo, at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makasusumpong; kumatok kayo, at ang pinto’y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi; nakasusumpong ang bawat humahanap; at binubuksan ang pinto sa bawat humahanap; at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok.

Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya’y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Napakaganda ng ating Ebanghelyo ngayong linggo. Inaalala natin ang tagpo kung saan tinuruan tayo ni Jesus kung paano magdasal. Ang “Ama Namin” na paborito ng lahat. Ito ay mahalaga at kumpletong panalangin na atin din namang inaawit o binabanggit sa Banal na Misa. Bakit ito kumpleto? Sapagkat ganito rin dapat tayo manalangin. Una, mayroong pagtawag sa Diyos. Paano natin siya tinawag? “Ama Namin” ang tawag natin sa Diyos. Kaya naman nakapaganda, totoo at personal din ng panalangin. Ang Diyos ay ating Ama na minamahal natin at madaling lapitan. Ikaw, sa iyong pananalangin, ano ang tawag mo sa Diyos? Madali mo ba siyang tawagin sapagkat alam mong malapit ka sa Kanya? Ikalawa, ang Ama natin sa langit ay pinupuri natin at binibigyang parangal.

“Sambahin ang Ngalan mo. Mapasaamin ang Kaharian mo.”

Binibigyan din natin siya ng parangal kung sinusunod natin siya. “Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit”. Pinapupurihan ba natin ang Diyos at pinasasalamatan siya?

Mga kapatid, ang huli ay ang paghiling. Marami sa atin ay marami ring hiling. Subalit isa lamang ito sa uri ng panalangin. Bukod sa 1. Papuri, 2. Pasasalamat, at 3. Paghingi ng tawad. Ihuhuli natin ang mga intensyon natin sapagkat higit na mahalaga ang relasyon natin sa Ama. Na papurihan siya at pasalamatan. Huli na ang mga hiling natin at idudulot niyang lahat sa atin. Walang kulang, kung hindi labis-labis pa. Magpursigi tayo sa ating pananalangin at magtiwala tayo sa pagmamahal ng Ama sa ating lahat.

Maniwala tayong ibibigay ng Diyos ang lahat, unahin lamang natin siya.

Pagnilayan natin ito.
Pagpalain kayo Nawa ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.