Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Iba ang Paghihirap na Kasama ang Diyos”

Photo Credit: Moore Perspective.

 

Pebrero 21, 2019. Huwebes. Ika-6 na Linggo ng sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 102: Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. 

Unang Pagbasa: Genesis 9:1-13

Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos: “Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig.

Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan.

Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito’y maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay.

Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito’y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa.

Sinumang pumatay ng kanyang kapwa,
buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa,
sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao’y nilikha.

“Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig.” Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, “Ako’y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo—sa mga ibon, pati sa maaamo’t maiilap na hayop na kasama ninyo sa barko.

Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo: Kailanma’y hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig.”

Sinabi pa ng Diyos, “Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop:

Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo.

Ebanghelyo: Marcos 8:27-33

Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Filipos. Habang sila’y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin?”

Sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na Tagapagbautismo; sabi naman ng iba, si Elias daw kayo; may nagsasabi ring isa raw kayo sa mga propeta.”

“Ngunit para sa inyo, ano ang masasabi ninyo tungkol sa akin?” tanong niya.
Sumagot si Pedro, “Kayo po ang Cristo.”

“Huwag ninyong sasabihin kaninuman kung sino ako,” mahigpit na utos niya sa kanila.

Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, “Ang Anak ng Tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Siya’y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng Kautusan. Siya’y ipapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.”

Hayagang sinabi niya ito sa kanila at dahil dito’y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan.

Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad, at sinabi kay Pedro, “Umalis ka sa harap ko, Satanas! Ang iniisip mo’y hindi galing sa Diyos kundi sa tao.”

Pagninilay:

Ang mga pagsubok ay bahagi ng ating buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito’y nagiging tulay pa ito upang tayo’y mas matuto sa buhay. Bawat hamon na malagpasan, tayo ay tumitibay sa paniniwala sa Diyos. Kung kakapit tayo sa Kanya hanggang sa huli.

Tulad na lamang ng pagpapasan ni Jesus ng Krus mula una hanggang dulo kahit pa ito’y umabot sa kamatayan. Tandaan natin na maging ang ating Panginoon ay hindi liban sa paghihirap. Sa katunayan nga, siya ang umako ng lahat ng paghihirap para sa atin at parusang kamatayan para atin. Dahil dito, ang mga paghihirap at pagsubok sa atin o kahit pa ang kamatayan ay mauuwi sa muling pagkabuhay. Laging muling giginhawa ang ating buhay kapag kasama ang Diyos sa bawat paghihirap na ating dinaranas.

Kaya naman sa Ebanghelyo ngayon, bagama’t gustong humarang ni Pedro ay hindi niya ito magagawa. Kailangan nating harapin ang ating mga pagsubok sa buhay nang may buong lakas ng loob at tapang tulad ni Jesus. Dahil may tiwala tayo sa Diyos na gumagabay sa atin.

Kung walang paghihirap ay wala ring luwalhati. Ang sinumang papasan ng kanyang krus at lahat ng hirap para sa Diyos at sa ikabubuti ng kapwa ang siyang laging nagwawagi.

Nariyan lagi ang mga balakid sa ating labas at sa kalooban. May takot, duda, pangamba at kung anu-ano pa. May mga taong haharangan tayo dahil hindi nila lubos na nauunawaan ang ating sitwasyon. Minsan tayo at Diyos lamang ang nakakaalam nito. Kaya naman, lalong dapat tayong kumapit sa panalangin sa Panginoon upang, tulad ng sinabi ni Jesus, ay magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng sa Panginoon at hindi sa tao. Upang maintindihan natin ang kanyang mga paraan. Dahil tulad ng sinabi ng Diyos kay Noe, bilang tao ay gawa sa kanyang larawan, tayo ang may tagumpay sa huli. Kasama ng Diyos at sa pamamagitan Niya.

Sino ba ang Diyos para sa iyo? Naniniwala ka bang kaya Niya ang lahat maging ang tingin mo’y imposible at imposible rin sa mata ng tao?

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.