Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ibang Kaharian at Yaman”

 

 

 

Setyembre 24, 2020. Huwebes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Mangangaral 1, 2-11
Pagbasa mula sa aklat ng Mangangaral

Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man nang gumawa ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog; pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga; habang araw na paikut-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao; walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, “Halikayo! Ito’y bago.” Ngunit naganap na yaon noong di pa tayo tao. Di na maalaala ang mga nauna. At ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17
Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.
Yaong taong nilikha mo’y bumalik sa alabok
sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos.
Ang sanlibong mga taon, ay para bang isang araw,
sa mata mo, Panginoon, isang kisap-mata lamang;
isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan.
Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.
Mga tao’y pumapanaw na para mong winawalis,
parang damo sa umagang tumubo sa panaginip.
Parang damong tumutubi, na may taglay na bulaklak,
kung gumabi’y nalalanta’t bulaklak ay nalalagas.
Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.
Yamang itong buhay nami’y maikli lang na panahon,
itanim sa isip namin upang kami ay dumunong.
Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon,
kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon?
Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.
Kung umaga’y ipadama yaong wagas mong pag-ibig,
at sa buong buhay nami’y may galak ang aming awit.
Panginoon naming Diyos, kami sana’y pagpalain,
magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin!
Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

ALELUYA
Juan 14, 6
Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 7-9
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetraka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Hesus. Nagulo ang kanyang isip, sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagasasabi namang lumitaw si Elias, at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya’t ang sinabi ni Herodes, “Pinapugutan ko si Juan; ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya.” At pinagsikapan niyang makita si Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Hindi ginusto ni Herodes na makita si Jesus dahil namangha siya at naintindihan niya ang mensahe ni Jesus. Ito ay dahil sa takot at pagkabagabag. Nagulumihanan siya kung sino ang tao na ito na tila isa ring propeta gaya ni Juan samantalang pinapatay na niya ito.
Dito natin makikita na hindi talaga kailanman mamamatay at magagapi nang tuluyan ang kabutihan. Maraming mga tao na gaya ni Herodes na nasa pwesto na hindi isa sa mga naniniwala. Bagkus, isa pa nga sa mga tumutuligsa sa mga alagad ng Diyos. Ang mga tulad niya ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang mang-api ng kapwa. Galit sila sa katotohanan sapagkat para sa kanila sila ang diyus-diyosan sa bayan na pinamumunuan. Kaya ganito ang trato nila sa mga propeta.

Ano ang matututunan natin dito? Unang una, ang lubos na pagkabaling ng puso sa bagay na makamundo – pwesto, pera, posisyon, materyal na bagay at iba pa, ay walang maidudulot na maganda sa sarili at sa kapwa. Tinuturuan tayo nitong maging makasarili. Lagi na lamang papunta sa sarili. Kung ano ang makakabuti lamang para sa kanya. Pagnilayan natin ito at suriin ang ating mga sarili. Alin sa mga bagay ng mundo, ang paborito mo? Anu-ano ang mga bagay na pinapangarap o tinatrabaho mo? Maging maingat tayong maging ito na ang sentro ng ating buhay. Hindi masamang mangarap subalit lahat ng sobra ay masama.

Isuko mo ang mga ito sa Panginoon, tanungin mo kung bakit may ganito kang nasa sa mga bagay na ito. Hanggang makita mo ang dulo nito. Nawa ay magkaroon tayo ng lakas ng loob na gayahin hindi sa Herodes na dikit na dikit sa mundo kung hindi si Jesus na Hari ng langit. Nagpunta siya dito sa mundo para magpagagaling, at magsilbi sa mga tao. Wala siyang gusto para sa sarili kung hindi ang ibigay ang sarili sa iba. Masakit ito para sa makasariling sarili natin ngunit kaya natin kung gugustuhin at hihingiin ang tulong ng Diyos. Nang sa gayon, tayo rin ay karapat-dapat na maging kasama ni Jesus sa langit, sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.