Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ibigay ang Lahat sa Diyos”

Agosto 19, 2019. Lunes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 105, 34-35. 35-37. 39-40. 43ab at 44
Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

UNANG PAGBASA
Mga Hukom 2, 11-19
Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom

Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno at siyang nag-alis sa kanila sa Egipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga diyus-diyusan ng mga bayan sa paligid. Kaya, nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astarot. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya, sila’y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwing sila’y makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon, tulad ng kanyang sumpa. Anupat wala silang kapanatagan.

Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga diyus-diyusan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita’y nagbabalik sa pagsamba sa mga diyus-diyusan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 19, 16-22
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Hesus at nagtanong, “Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Sumagot si Hesus, “Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos.” “Alin-alin po?” tanong niya. Sumagot si Hesus, “Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magnanakaw; huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi; igalang mo ang iyong ama at ina; at, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.”

Sinabi ng binata, “Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?” “Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin,” sagot ni Hesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata, sapagkat siya’y napakayaman.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa ating lahat! Simula na naman ng panibagong linggo at mga bagong hamon din na haharapin sa buhay. Ngayon sa ating Ebanghelyo ay pinaalalahanan tayo ng Panginoon na maging tuwid at gawin ang tama sa lahat ng bagay. Nariyan ang sampung utos na pundasyon din ng lahat ng mga batas ng bawat bansa sa mundo. Araw-araw ay maari natin gawin ito at magiging matuwid tayong tao. Sinabi na nga ni Jesus “Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magnanakaw; huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi; igalang mo ang iyong ama at ina; at, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.” Magiging mahirap lang naman ang mga ito kung ipipilit natin ang sariling kagustuhan. Ngunit kung magtitiwala tayo sa Diyos na may gantimpalang hindi pa nakikita ng ating mga mata, ang pagsunod natin sa kanya ay magiging madali ang lahat. Dahil ang ating tuwa ay magiging nakasalalay sa Panginoon at hindi sa sariling kagustuhan.

Ngayon, kung tulad ng binata ay sa tingin mo nagagawa mo naman ang mga ito, ano pa ang dapat gawin? Sinabi rin ni Jesus “Ibenta mo ang iyong kayamanan, ibigay sa mahihirap at sumunod ka sa akin.”

Ibig sabihin ay ibigay natin ang lahat ng ating kaya. Anuman ang sobra ay hindi na para sa atin kung hindi para sa ibang taong walang makain at dapat tulungan. Ang binatang ito ay napakayaman. Marami siyang sobrang pera at malamang kahit hindi siya magtrabaho ng ilang taon o baka nga kahit habang buhay ay mabubuhay siya. Tayo rin ay kaunting ekstra. Sino ba sa atin ang makukuntento na sa makakakain ng tatlong beses sa isang araw at sobra pa, at sa masisilungang bahay?
Upang sa gayon, tayo naman ay makapagbigay ng kung anuman ang sosobra at hihigit pa roon sa mga dukhang wala nang makain sa buong araw at maghapon?

Ano ba ang kaya nating ibigay para sa Panginoon? Tulad ba tayo ng binatang hirap na hirap magbigay? Umalis ng malungkot dahil hindi niya kayang iwananan ang luho at yaman?
Mga kapatid, kung tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos, tayo ay mga matuwid. Subalit hindi lamang tayo tinatawag upang maging matuwid at katamtaman lamang. Tinatawag tayo ng Panginoon upang maging matapang at dakila. Ika nga sa ingles, “God calls us to be great…not in this world but in the next.” At magagawa natin yung kung baliktad, kung magiging mahirap at simple tayo dito sa buhay sa mundo. Habang nagkakawanggawa at tinutulungan ang ibang tao dahil ibinigay natin ang lahat ng kaya, gaya ni Jesus, maraming makikinabang. Magkakaroon naman tayo ng kayamanan sa langit. Hindi lang ito para sa mga mayayaman kung hindi sa ating lahat na kahit paano ay nakakakain pa sa labas, nakakatulog pa ng may aircon at mayroon pang sariling sasakyan o nakakapunta sa mall kapag gustuhin.

Lahat tayo ay mapapalad at tinatawag ng Diyos upang ibigay ang lahat ng kaya at mayroon tayo upang masundan natin si Jesus. Nasa atin po ang desisyon kung lilisanin natin si Jesus na malungkot tulad ng binatang mayaman. O kaya ay magiging tulad tayo ng mga alagad ni Jesus na dali-daling iniwan ang kahit anong dapat at ang lahat upang makasunod sa Diyos at nakapamuhay sila sa lubos na tuwa dito at sa susunod na buhay. Nakamtan nila ang gantimpala ng Diyos na wagas at hindi mapapantayan ng kahit anong bagay dito sa mundo.

Pagnilayan po natin ito.

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.