Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ibigay ang Lahat sa Diyos”

Hulyo 31, 2019. Paggunita kay San Ignacio ng Loyola. Miyerkules Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 98, 5.6. 7. 9
D’yos na Makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal.

UNANG PAGBASA
Exodo 34, 29-35
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Mula sa Bundok ng Sinai, bumaba sa Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila’y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sakanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila’y mag-usap sa Bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha.

Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon, at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayun, tatakpan niya uli ito hanggang sa mula niyang pakikipag-usap sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 12, 44-46
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon.
“Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagninilay:

Magandang araw po sa inyong lahat!
Saan maihahalintulad ang kaharian ng Diyos? Marami sa atin ngayon ay abalang abala sa mundo. Puno ang utak natin ng kung ano ang kakainin, saan mamamasyal, ano ang susuotin, anu-ano ang mga bibilhin at mga salusalong pupuntahan. Sa gitna ng lahat ng pagka-abala na ito, naiisip pa ba natin ang kaharian ng Diyos? Naaalala pa ba natin na ang buhay na naghihintay sa susunod – ang buhay na walang hanggan?

Tampok sa Ebanghelyo ngayon kung paano natin dapat ituring ang pangako ng Diyos – ang paghahari niya dito at hanggang sa kabilang buhay. Ito ay maihahalintulad sa isang lupa na may kayamanan sa ilalim. Ibebenta natin ang ating lahat ng pag-aari upang makamtan ito. Gaya ni Jesus na ibinigay ang lahat para sa atin, ano ang ating ibibigay sa kanya? Ang pinakamainam ay ang ating buong sarili. Ang ating buong buhay at lahat ng pag-aari, mga plano at pangarap. Dapat ibigay natin itong lahat sa Panginoon. Kung ano ang mga mahahalaga sa ating paningin, ibigay natin itong lahat sa Diyos.

Madaling sabihin ngunit mahirap kung gawin. Kailangan natin humugot ng malalim na tiwala sa Diyos. Kung wala tayo nito, hilingin natin sa Kanya na bigyan tayo ng matibay na paniniwala sa kanya. Sapagkat madalas kapag pinipilit natin ang gusto natin ay hindi iyon ang gusto ng Diyos. Kapag pinili nating bitawan ang lahat, Diyos ang magbibigay ng gantimpala at kayamanang walang hanggan. Walang katulad. Hindi mapapantayan. Ito ang buhay na walang hanggan. Ito ang perlas na walang katulad. Ang ating mga banal gaya ni San Ignacio na nagdiriwang ng kapistahan ngayon, ay ibinigay ang lahat para sa Diyos.

Ang kapalit nito ay siya ngayon ay naiaangat habambuhay at magpasawalang hanggan bilang isa sa mga banal. Puno man ng paghihirap ang buhay niya sa lupa, balewala ito sa gantimpalang natanggap mula sa Diyos. Walang hanggang saya ang katumbas ng kakaunting paghihirap at pagbibigay natin sa Panginoon. Kahit ibenta natin ang lahat ay hindi tayo magiging mahirap. Bagkus, magiging mas mayaman pa. Ibinibigay at ipinamamahagi ng Diyos ang kanyang walang hanggang kayamanan sa mga taong handang magbitiw para sa Kanya at Kanyang kaharian. Ikaw, ano ano ang kaya mong ibigay para sa Diyos? Magtiwala tayo sa Kanya.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.