Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Igalang ang Araw ng Panginoon”

 

 

Setyembre 7, 2019. Sabado ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 53, 3-4. 6 at 8
Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

UNANG PAGBASA
Colosas 1, 21-23
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, dati, kayo’y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa kanya nang walang kapintasan, banal, at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng Mabuting Balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Mabuting Balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 1-5
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Isang Araw ng Pamamahinga, naparaan sina Hesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad, ay nangitil ng uhay, at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. “Bakit ninyo ginagawa sa Araw ng Pamamahinga ang ipinagbabawal ng Kautusan?” tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Hesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa Kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon.”

At sinabi pa niya sa kanila, “Ang Araw ng Pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Noong unang panahon ng mga hudyo, napakahalaga ng “Sabbath Day”. Ngayon sa ating pagiging Katoliko, ito ay kinikilala bilang isa sa sampung utos. Ito ay napakahalaga dahil sa unang araw ng ating buong linggo, ay inaatasan tayong italaga ito sa Diyos. Bawal gumawa. Bawal magtrabaho o gumawa ng kahit anong makakapagpalayo sa atin sa Diyos. Kaya nga noon ay maging ang pagpitas ng butil ng uhay ay pinaniniwalaang isang paglabag sa kautusang igalang dapat ang Sabbath. Kaya lang sumobra naman ang higpit noon at wala na sa lugar. Si Jesus ang may sabi sa araw ng pamamahinga. Tayo ay dapat sumunod sa kanya. Ngayon naman ay marahil sobrang luwag at tila marami sa atin ang natangay na ng agos ng buhay at nakalimutan na nang tuluyan ang utos ng Diyos tungkol sa Sabbath. Sa pahanon natin ngayon, ano na nga ba ang kahalagahan ng araw ng linggo? Naitatalaga ba ninyo ang linggo para sa Panginoon? Ano ang mga ginagawa ninyo tuwing araw na ito?

Naaalala pa ba natin ang utos ng Panginoon o sadyang natangay na tayo ng buhay na abala sa iba’t ibang bagay? Maaring gumawa ng mabuti kapag linggo, tumulong sa kapwa, magpakain o kumain ay magkaroon ng oras kasama ng Pamilya at mga mahal sa buhay. Ito ang paggalang sa Sabbath. Kaya ito itinalaga ng Diyos ay upang tayo ay makaganap sa ating tungkulin na dumalo sa hapag-kainan ng sambahayan ng Diyos at ito nga ang Banal na Misa.

Kaya nga marahil ang marami sa atin ay tila ikot nang ikot ang buhay at walang pahinga. Marami ring nalilito at tila mga bagabag sa maraming bagay sa buhay. Wala nang panahon upang tumigil sandali sa buhay at magmuni kasama ng Diyos. Nasa kanya ang ating kapayapaan at tunay na kaginhawaan. Kaya naman kung gusto nating maging masagana sa lahat ng bagay ay unahin natin ang Diyos at ang pagsunod sa Kanya.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.