Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ihanda ang mga Sarili”

 

Nobyembre 4, 2019. Paggunita kay San Carlos Borromeo. Lunes ng Ika-31 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 11, 29-36
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Roma

Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayo’y kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Judio. Gayun din naman sila’y naging masuwayin ngayong kayo’y kinahahabagan upang sila’y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag.

Napakasagana ng kayamanan ng Diyos! Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos! Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan! Gaya ng nasusulat:
“Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon,
O sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos
para siya nama’y gantimpalaan?”
Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at sa kanya ang lahat ng bagay. Sa kanya ang karangalan magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 30-31. 33-34. 36-37
Tugon: Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

MABUTING BALITA
Lucas 14, 12-14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya: “Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayo’y nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayo’y magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos na muling pagkabuhay ng mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa ating lahat!

Sabi nga ni Mother Teresa, hindi ka tunay na nagbibigay hangga’t maranasang mong tumulong at walang ibigay na kapalit sa iyo. Kahit salamat man lamang ay hindi dapat hinahangad kung tunay tayong mababa ang loob na tumutulong at nag-aalay sa Diyos. Sapagkat sinabi na nga ni Jesus, huwag ang malalapit sa atin ang imbitahin natin. Kung hindi, ang mga aba o mga tinatanggi ng lipunan. Yung mga naghihirap, mga bulag, mga may kapansanan at abandunado, sumasakanila ang presensiya lalo ni Cristo. Higit na mas malapit si Jesus sa mga naghihirap at nangangailangan.

Kaya naman, tanungin ang ating mga sarili. Minamahal ba natin si Cristo? Gusto ba nating pagsilbihan siya? Kung oo, dapat handa tayo at matutong tumulong at abutin ang kapwa na pinakakawawa. Mga taong hindi natin kamag-anak at kakilala. Sapagkat dito masusukat kung tunay nga nating minamahal si Cristo. Kapag mahirap na. Kapag walang kasiguraduhan at kapag inaakay tayo upang umalis sa ating “comfort zone” subalit magpupursigi pa rin tayo sa pagtulong at paggawa ng mabuti.

Noong Araw ng mga Kaluluwa, Nobyembre 2, ay pinaalalahanan tayo na mayroon ding kamatayan na naghihintay sa atin. Huhusgahan tayo ng Panginoon sa pagkamatay base sa ating nagawang mabuti at mga kasalanan. Tatanungin niya tayo kung pinakain ba natin siya sa mga nagugutom o pinainom sa mga nauuhaw. Kung binisita ba natin siya sa kulungan o sa ospital noong may sakit. Ngayon ay nalaman nating kailangang gawin natin ito hindi sa mga minamahal o kakilala lang ngunit sa lahat lalo na sa pinakamahirap at naapi. Anong isasagot natin sa Diyos? May isasagot ba tayo? Kailan pa tayo magsisimula gumawa ng mabuti? Kung kailan huli na ang lahat? Kapag patay na tayo o naghihingalo na at may karamdaman na ay wala na tayong masyadong magagawa kung hindi magsisi.

Sapagkat kaloob ng Diyos na gamitin natin ang lahat ng ating kaya para makatulong sa kapwa upang pagsilbihan siya. Hindi yung katiting lamang. Ngunit sa abot ng ating makakaya. Hindi lang isang beses o dalawa sa ating buhay o sa isang taon ngunit maraming beses. Habang tayo ay buhay pa at may lakas, gawin na sana natin ang lahat ng makakaya at nang makahingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan at ng buong mundo para sa paghahanda sa muling pagbabalik ni Cristo at kanyang paghuhukom. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.