Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Iisang Palantandaan ng Diyos”

 

 

 

 

Oktubre 12, 2020. Lunes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Galacia 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid, nasusulat na si Abraham, ay nagkaanak ng dalawang lalaki; sa alipin ang isa at ang isa’y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa’y ang tipan sa Bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya, at siya ang ating ina. Ayon sa Kasulatan,
“Magsaya ka, O babaing hindi nagkaanak!
Humiyaw ka dahil sa kagalakan, ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak!

Sapagkat higit na marami ang anak ng babaing nangungulila kaysa babaing may asawa.”
Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya.
Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya.
Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paalipin uli!
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5a at 6-7
Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.
o kaya: Aleluya.
Dapat na magpuri ang mga alipin,
ang ngalan ng Poon ay dapat purihin.
Ang kanyang pangalan ay papurihan,
magmula ngayo’t magpakailanman.
Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.
Buhat sa silangan, hanggang sa kanluran,
ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay.
Siya’y naghahari sa lahat ng bansa,
lampas pa sa langit ang pagkadakila.
Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.
Walang makatulad ang Panginoong Diyos,
na sa kalangitan doon naluluklok;
buhat sa itaas siya’y tumutunghay,
ang lupa at langit kanyang minamasdan.
Mula sa alabok ang mga mahirap,
sa pagkalugami ay itinataas.
Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab
Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 29-32
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Hesus, “Napakasama ng lahing ito! Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayun din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at sila’y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay Solomon ang naririto! Sa Araw ng Paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di-hamak kay Jonas ang naririto!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Naghahanap din ba tayo ng palatandaan? Madalas ang mga tao ay gusto ng kasiguraduhan sa buhay. Subalit hindi ito mangyayari sa paraang gusto ng tao. Kung hindi sa palatandaan na ibinigay ng Diyos – ang Krus. Ito ang tanda ng muling pagkabuhay at muling pagkabangon mula sa anumang dilim o hirap ng buhay. Ito ang tanda magpakailanman ng pag-ibig ng Diyos na hindi tayo pababayaan. Nawa ay maging sapat para sa atin ito at ating pagnilayan.

Pagnilayan natin ang Krus sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pagtitig sa Krus nang makita natin ang kahulugan nito sa bawat dinaranas natin. Hindi ito kailanman maluluma at kukupas. Sa bawat yugto ng ating buhay, may bagong mensahe ang Krus sa ating buhay. Kung paanong tatlong araw nanalagi si Jona sa bibig ng balyena. Ganoon din nanatili si Jesus sa kamatayan at nabuhay ulit. Kung paniniwalaan nating mangyayari ito sa bawat hirap, problema at pagsubok na pinagdadaanan natin, wala na tayong hahanapin pang palatandaan. Magagapi natin at mapagtatagumpayan ang lahat, gaano man kahirap kasama ni Cristo. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.