Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Iisang Pamilya ng Diyos”

 

 

 

Mayo 27, 2020. Miyerkules sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 20, 28-38
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso: “Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos, na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling Anak. Alam kong pagkaalis ko’y magsisipasok ang mababangis na asong-gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo’y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayo’y mailigaw sila. Kaya’t mag-ingat kayo, at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabi’t araw sa loob ng tatlong taon—at maraming luha ang pinuhunan ko.

“At ngayo’y itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang-loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging-banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus: ‘Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.’”

Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalanging kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya’y hindi na nila makikita uli. At siya’y inihatid nila sa barko.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 67, 29-30. 33-35a. 35b-36k
Tugon: Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

MABUTING BALITA
Juan 17, 11b-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, si Hesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika: “Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila’y maging isa, kung paanong tayo’y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa’y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang Kasulatan.

Ngunit ngayon, ako’y papunta na sa iyo; at sinasabi ko ito habang ako’y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita; at kinapootan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa Masama! Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan; ang salita mo’y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayun din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila’y itinalaga ko ang aking sarili, upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Ipinapanalangin ni Jesus ang Kanyang mga alagad bago Siya magpakasakit at mamatay sa Krus. Ngayon naman na Siya ay nakaakyat na sa langit, ito rin ang dalangin ng Panginoon para sa atin. Tayo ang mga nasa mundo na hindi makamundo. Hindi dito umiikot at napapako ang mundo natin kung hindi kay Jesus. Kaya tayong mga Kristiyano ay matibay ang pananampalataya dahil naniniwala tayong matatapos din ang lahat ng paghihirap. At kung maghirap man nang matagal ay mayroon pang buhay na walang hanggan.

Sa pag-alis ni Jesus, dinalangin Niyang tayong lahat ay maging isa. Paano ba tayo magiging isa? Sa pamamagitan ng pagbibigayan. Nabanggit ni Pablo na ang Panginoon mismo ang nagsabi “Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.” Sa panahon ngayon ng krisis nawa ay maalala natin ang mga kapus-palad, at pakainin ang mga nagugutom gaya ng pagpapakain natin sa ating sarili kung tayo ay gutom. Nawa ay kahit anumang makaya nating pera na ibigay ay magbigay tayo sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap at sa mga simbahan na tumutulong sa mga mahihirap. Dito natutupad ang sinabi ni Jesus sa atin. Hindi tayo magkakaibang tao kung hindi miyembro at mga anak ng iisang Simbahan.

Kung nag-aalala tayo sa ating sarili, huwag na tayong mangamba dahil si Jesus na rin ang nagsabi na Siya mismo ang nag-aalaga sa atin. Nawa ay maiwaksi natin ang mga kasinungalingan na humaharang sa ating magbigay at magmahal ng kapwa. Gaya ng sabi ni Jesus nawa ay maitalaga tayo nang tuluyan sa katotohanan. Ang katotohanan na si Jesus. Nawa ay makita natin palagi ang totoo sa ating buhay hindi ang mga kasinungalingan ng mga kaaaway o ng diablo.

Malalaman natin kasinungalingan ang mga ito kung nagdudulot sa atin ng takot at pangamba na nagmumula sa kawalang tiwala kay Jesus. Ito ang katotohanan: mahal na mahal tayo ng Diyos, inaalagaan Niya tayo at tayo ay kaisa Niya at ng ating kapwa. Ang paniniwalang ito nawa ang maging daan upang mas maging malaya tayo makapagbigay sa kapwa at makapag-alay rin tayo ng ating buhay sa Diyos sa pagsisilbi sa kapwa. Ito ang may walang hanggang gantimpala sa langit kasama ni Jesus. Amen. +

Pagnilayan po natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.