Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Iisang Simbahan”

 

 

 

 

 

 

Pebrero 22, 2020. Kapistahan ng Luklukan ni Apostol San Pedro.

UNANG PAGBASA
1 Pedro 5, 1-4
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit nang ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito nang maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod; hindi bilang panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6.
Tugon: Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

MABUTING BALITA
Mateo 16, 13-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?” tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na Buhay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Ipinagdiriwang natin ngayon ang luklukan ni San Pedro, ang ating unang Santo Papa. Ano ba ang kahalagahan nito? Ang luklukan ni San Pedro “Chair of St. Peter” sa wikang Ingles ay simbulo ng kapangyarihan ng Santo Papa. Bilang iisang Simbahang Katolika, mayroon tayong iisang pamumuno. Ito ang ating nag-iisa sa atin na kung saan, kahit saang panig pa ng mundo, pareho ang ating pinagsasaluhang Salita, Katawan at Dugo ni Jesus sa banal na Misa. Iisa ang pinaniniwalaan at iisang katawan ni Cristo. Ang ulo ay si Cristo mismo. At ang Simbahan na ito na katawan ni Cristo ay tinatag sa bato na si Pedro. Kaya nga sa mga dinaranas ng Simbahan ngayon na mga iskandalo, pagsubok at mga sugat, manalangin tayo bilang iisang sambahayan ng Diyos. Magkaisa tayo lagi sa Banal na Misa upang tanggapin ang mismong Katawan at Dugo ni Cristo. Tayo ay malakas kung nagiging isa. At nagiging mahina kung nagkakanya-kanya. Nawa ay patuloy tayong maging malapit sa ating inang Simbahan at manalangin tayo sa lahat ng kanyang pangangailangan at ating kagalingan. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.