Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ilaw na si Jesus”

 

Mayo 6, 2020. Martes sa ika-4 na Linggo ng Panahon ng Muling Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos.

Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin, at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos.

May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga-Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila’y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, “Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila’y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.” Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila’y pinayaon.

Kaya’t bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat doo’y naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang Salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Judio roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8
Tugon: Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

MABUTING BALITA
Juan 12, 44-50
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Hesus, “Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita; ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya’t ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Si Jesus ang ating ilaw. Sa panahon ngayon kung saan tila napakadilim, ang daming nangyayari, ang daming iniisip at inaalala. Nawa ay pakatandaan natin si Jesus. Siya ang ilaw at liwanag ng mundo. Sa panahon ng delubyo, sa Kanya tayo makakalapit at makakatagpo ng sagot. Ang mga alagad noong unang panahon ay naglalakad din sa walang kasiguraduhan.

Maliit pa lamang ang simbahan noon at madalas ay ipinapapatay ang mga mananampalataya. Subalit nagpatuloy sila sa pagpapahayag ng Mabuting Balita. Dala dala nila ang pananampalataya sa Diyos at tiwala na nakita nila noong kasama si Jesus. Wala silang iniintinding kahit anong panganib, basta dala dala nila ang Mabuting Balita – ang liwanag na si Jesus. Tayo kaya may naalala pa ba tayo sa mga mensahe ng Diyos at sa Kanyang salita?

Naisasagawa ba natin ang mga ito? Nawa ay panatilihin natin ang ilaw ng ating buhay – si Jesus. Manalangin tayo at magnilay sa Kanyang salita. Isipin nating ito kung paano maisasabuhay at ito ang ating magiging gabay patungo sa iisang Diyos. Amen. +
Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.