Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Imahe ng Diyos”

 

 

 

Oktubre 19, 2020. Lunes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

or mass of St. John de Brebeuf and Isaac Jogues, Priests and Companions, Martyrs (Red)
or mass of St. Paul of the Cross, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Efeso 2, 1-10
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, noong una’y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong suwail. Dati, tayo’y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya’t sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos.

Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo’y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo’y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang-loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Hesus, tayo’y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di-masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang-loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus. Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya’t walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo’y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Hesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Tayo’y sa D’yos, sa D’yos lamang, tayong lahat na nilalang.
Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!
Tayo’y sa D’yos, sa D’yos lamang, tayong lahat na nilalang.
Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.
Tayo’y sa D’yos, sa D’yos lamang, tayong lahat na nilalang.
Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang,
umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal,
purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan!
Tayo’y sa D’yos, sa D’yos lamang, tayong lahat na nilalang.
Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.
Tayo’y sa D’yos, sa D’yos lamang, tayong lahat na nilalang.

ALELUYA
Mateo 5, 3
Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang mga dukha
na tanging D’yos na lumikha
ang pag-asa at adhika.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 13-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi kay Hesus ng isa sa mga tao, “Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana.” Sumagot siya “Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?” At sinabi niya sa kanilang lahat: “Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman; sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan.” At pagkatapos ay isinaysay ni Hesus ang talinhagang ito: “Ang bukirin ng isang mayaman ay umani nang sagana. Kaya’t nasabi niya sa sarili, ‘Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani! A, gigibain ko ang aking mga kamalig, at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian! Hindi na ako kukulangin habambuhay! Kaya’t mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya!’ Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, ‘Hangal! Sa gabing ito’y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?’ Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos.”

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Para saan ang pagpapala ng Panginoon kung ito ay sobra-sobra? Natunghayan natin sa Ebanghelyo ngayon ang isang taong tinawag na “hangal” ng Panginoon. Hangal sapagkat hindi niya nakitang may buhay pang naghihintay sa kanya na higit pa sa buhay sa mundo na ito. Hangal sapagkat hindi niya rin nakita na ang daan sa buhay na walang hanggan at permanenteng kayamanan ay ang pagtulong sa kapwa. Hindi lamang sa pagpapasagana at pagpapayaman sa sarili. Hangal sapagkat hindi niya nakitang maiksi ang buhay, iiwan niya lang din ang lahat ng kanyang inipon at mapupunta sa wala. Sino ngayon ang wais? Ano ngayon ang dapat niyang ginawa kung siya ay nais? Ipamigay ang kanyang yaman sa mga dukha at mahihirap. Ito ang magiging tunay niyang kayamanan. Dito siya magiging tunay na mayaman sa paningin ng Diyos. Taliwas ito sa sinasabi ng mundo na minamahal ang pera. Subalit ito ang tunay na karunungan ng Panginoon. Ang maging kayamanan ang mga taong natulungan ay hindi nabubulok na kayamanan. Nagbibigay buhay ito sa ibang tao at nagiging kaaya-aya tayo sa mata ng Diyos sapagkat sinusunod natin Siya at hindi lamang ang ating sarili. Nagiging mas maganda ang ating kalooban at may tsansa tayong lumago mula sa ating pagkamakasarili.

Sapagkat ang imahe na dinadala natin ay ang imahe ng Diyos. Gaya ng Ebanghelyo kahapon, ang katuparan at kaganapan ng ating buong pagkatao ay sa Diyos, hindi sa materyal na bagay nakukuha. Ginagawa tayong mas magaganda at busilak na mga nilalang sa pamamagitan ng paggaya sa mga ginawa ni Jesus. Dito tayo pinakanagiging kung sino tayo ginawa ng Diyos – ang kanyang kawangis, mukha ng awa, habag at nag-aalab na pag-ibig lalo sa mga naapi. Nawa ay ipinalangin natin sa Panginoong baguhin ang ating mga mithiin sa buhay. Iligtas tayo sa pagkasakim, pagkaganid, at sa pagkainggit sa iba. Hilingin nating ibigay Niya sa atin ang Kanyang karunungan at paninging nakikita ang tunay na mahalaga sa ating buhay – ang pagiging mabuti, paggawa ng mabuti, pag-ibig, pagpapatawad at paghingi ng tawad. Lahat ng ito ay daan upang mas maging tulad tayo ni Cristo na ating dinadala sa ating pagkatao. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.