Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Inang Maria”

Oktubre 7, 2020. Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario. Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Galacia 2, 1-2. 7-14
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid, makalipas ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Mabuting Balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga Hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan.

Sa halip, kinilala nilang ako’y hinirang ng Diyos upang mangaral ng Mabuting Balita ng kaligtasan sa mga Hentil tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng Mabuting Balita ng kaligtasan sa mga Judio. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Judio ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga Hentil. Nabatid nina Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya’t kami ni Bernabe’y tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami’y sa mga Hentil at sa mga Judio naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, na talaga namang pinagsisikapan kong gawin.

Nang si Pedro’y nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya’y sumasalo sa mga Hentil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya’y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Judio. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio; pati na si Bernabe’y natangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng Mabuting Balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang isang Judio, paano mo mapipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Judio?”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 116, 1. 2
Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.
o kaya: Aleluya.
Purihin ang Poon!
Dapat na purihin ng lahat ng bansa,
Siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa.
Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.
Pagkat ang pag-ibig
na ukol sa ati’y dakila at wagas,
at ang katapatan niya’y walang wakas.
Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

ALELUYA
Roma 8, 15bk
Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng Diyos Anak
ay siyang ating tinanggap
nang D’yos Ama ay matawag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 1-4
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Minsan, nananalangin si Hesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, “Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad.” Sinabi ni Hesus, “Kung kayo’y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo:
‘Ama, sambahin nawa ang pangalan mo.
Magsimula na sana ang iyong paghahari.
Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Mahal na Birheng Maria ng Rosario! Napakaganda ng debosyon sa Mahal na Ina sapagkat lagi niya tayong dinadala kay Jesus. Kahit ang rosaryo na isa kung hindi ang pinakapopular na debosyon kay Maria ay tungkol din kay Jesus. Ito ay ang pagninilay sa mga misteryo ng Kanyang buhay mula pagkakatawang-tao hanggang mga pagmiministro sa publiko, pagkamatay at pagkabuhay. Sapagkat ang pag-ibig ni Maria para kay Jesus ay isang dakilang pag-ibig na nagmamahal higit pa sa sarili. Wala siyang kagustuhan para sa sarili niya kung hindi kay Jesus lahat.

Ang panalangin na nasa Ebanghelyo natin ngayon ay atin ding binabanggit sa pagdarasal ng rosaryo ng anim na beses. Ito ay panalangin na nagsasabing tayo ay tunay na Anak ng Diyos at Siya ang ating Ama. Si Jesus naman ang ating kapatid na naging tulay at dahilan ng pag-aampon sa atin ng Diyos. Paano naman din nagkatawang tao si Jesus? Sa pamamagitan ni Maria. Naparito si Jesus sa lupa at naging tulad natin unang una sa sinapupunan ni Maria. Kung gayon, si Maria din naman ang ating daan kay Jesus. Kung paanong siya ang piniling instrumento ng Diyos sa pagiging ina ng Diyos, siya rin ang magiging siguradong daan natin papunta kay Jesus na magdadala naman sa atin sa Ama.

Sa tuwing kailangan natin ng panalangin, alalahanin nawa natin ang ina ni Jesus na pinakamalapit sa Kanya sa lahat ng tao. Magkaroon man siya ng kaibigan at apostoles, at iba pang banal, wala pa ring hihigit sa ugnayan ng Ina at ng Anak na si Jesus at Maria. Si Maria ang nagbigay ng dugo at laman kay Jesus bilang Kanyang ina. Walang ibang makakapalit kay Maria kahit pa sinong banal o anghel. Kaya dapat maintindihan natin gaano kamakapangyarihan ang kanyang panalangin para sa atin na tinuturing niyang mga anak. Tayong Simbahan na bumubuo sa iisang Katawan ni Cristo. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.