Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipadama Natin ang Pag-ibig sa Ating Diyos”

Photo Credits: its: Catholic Tradition

 

Marso 11, 2019. Lunes. Unang Linggo ng Kuwaresma. 

Salmo 19: Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Unang Pagbasa: Levitico 19:1-2, 11-18

Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, ‘Magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal.

“Huwag kayong magnanakaw, mandaraya, o magsisinungaling. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh.

“Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapabukas ang pagpapasweldo sa inyong mga manggagawa.

Huwag ninyong mumurahin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh.

“Huwag kayong hahatol nang hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya’y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran.

Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh.

“Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya.

Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh.

Ebanghelyo: Mateo 25:31-46

“Pagdating ng Anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila’y kanyang pagbubukud-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing.

Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya’t sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, ‘Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama! Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig.

Sapagkat ako’y inyong pinakain noong ako’y nagugutom; ako’y inyong pinainom noong ako’y nauuhaw. Ako’y isang dayuhan at inyong pinatuloy.

Ako’y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan.’

“Sasagot ang mga matuwid, ‘Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya’y walang maisuot at aming dinamitan?

At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo’y aming dinalaw?’

“Sasabihin ng Hari, ‘Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan.’

“Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ‘Lumayo kayo sa harapan ko! Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga kampon.

Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako’y nagugutom; hindi ninyo ako pinainom noong ako’y nauuhaw.

Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako’y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako’y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako’y may sakit at noong ako’y nasa bilangguan.’

“At sasagot din sila, ‘Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit, o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan?’

“At sasabihin sa kanila ng Hari, ‘Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan.’

Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.”

Pagninilay:

Napakahalaga ng pag-ibig sa Diyos natin ngunit kung ito’y mananatili sa salita lamang ito ay walang katuturan. Naipapadama natin sa Panginoon ang ating pag-ibig sa kanya kung minamahal natin at pinaglilingkuran natin ang ating kapwa. Sapagkat alam nating ang Panginoon ay nananahan sa bawat isa sa atin.

Totoo nga at mahirap magpakabuti. Marami tayong haharaping mga pagsubok. Unang una na ang pagiging makasarili o pag-iisip ng sariling interes. Ang pagtulong sa ating kapwa ay kinakailangan ng sakripisyo na may kasamang pag-ibig. Ibig sabihin ay uunahin natin ang iba kaysa ang ating sarili, nang may tiwalang Diyos na ang bahala sa atin.

Mahirap man ito subalit ang mananatili ay ang pag-asa natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng gantimpala. “Siksik, liglig at umaapaw” ang ganti ng Diyos sa atin dito sa mundo at hanggang sa kabilang buhay. Dahil ganito magmahal ang Panginoon. Hindi siya nagbibilang, maging ng ating mga kasalanan o biyayang ibinibigay sa atin. Tayo na mismo ang dapat magbilang nito kung gaano tayo minamahal ng Panginoon at pasalamatan natin Siya ng lubos.

Dahil nadama natin ang ganitong pag-ibig ng Panginoon, nawa ay ito rin ang ating maging sandigan upang magmahal ng kapwa at mas maging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Wala namang gustong maghirap ngunit bahagi na ito ng ating buhay at ang sinumang tumutulong sa kapwa dahil sa habag ay nagiging mas karapat-dapat na maging anak ng Diyos. Bibiyayaan Niya ang nananalig sa Kanya at nagmamahal sa Kanya sa isip, salita at gawa ng buhay na walang hanggan.
Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.