Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipagkatiwala sa Diyos ang Lahat”

Photo Credit: https://www.pinterest.com/hamdyzaki2703/jeuss/

Hulyo 11, 2019. Paggunita kay San Benito, abad Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon 

UNANG PAGBASA Genesis 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, “Nakikiusap po ako, ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo’y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina, kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo’y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo.

“Ang lahat ng ito’y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalaala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin: ‘Alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa; maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati,’”

Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egipcio, kaya’t ang balita’y mabilis na nakarating sa palasyo. “Ako si Jose!” ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. “buhay pa bang talaga ang ating ama?” Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. “Lumapit kayo,” wika ni Jose.

Lumapit nga sila, at nagpatuloy siya sa pagsasalita, “Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay.”

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21 Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Sa lupain nila’y mayroong taggutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila’y may sugong lalaki tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Mga paa nito’y nagdanas ng hirap nang ito’y ipangaw, pati leeg niya’y pinapagk’wintas ng kolyar na bakal; hanggang sa dumating ang isang sandali na siya’y subukin nitong Panginoon, na siyang nangakong siya’y tutubusin. Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Ang kinasangkapan niya’y isang hari, siyang nagpalaya, pinalaya siya nitong haring ito na namamahala, doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala, sa buong lupain, si Jose’y ginawa niyang katiwala. Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

ALELUYA Mateo 11, 28 Aleluya! Aleluya! Kayong mabigat ang pasan ay kay Hesus maglapitan upang kayo’y masiyahan. Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA Mateo 10, 7-15 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi maging ginto, pilak, o tanso – sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak, o tungkod; sapagkat ang manggagawa ay may karapatang sa kanyang ikabubuhay.

“At saanmang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo’y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung karapat-dapat ang mga tao sa buhay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorra.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ang Ebanghelyo natin ngayon ay ang ibang bersyon ng Ebanghelyo noong linggo. Isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang mangaral at magbigay ng kapayapaan sa lahat. Sinabi natin kahapon sa ating pagninilay na mula kay Jesus at sa pamamagitan ng mga alagad ay sa atin pinapasa ang tungkulin na ito.  Tayo ang dapat magbigay ng kapayapaan sa isa’t isa at magpahayag na nasa atin na ang kaharian ng Diyos. Subalit hindi natin ito magagawa kung marami tayong bitbit. Mga sobrang bagahe o “excess baggage” sa buhay at puso kumbaga. Maaring ito ay galit, mga pagsisisi, inggit, kasamaan ng loob, tampo at ano pang negatibo.

Kung titingnan ang puso mo ngayon, ano ba ang laman nito? Ano ba ang nagpapabigat at nilalaman ng puso mo sa ngayon? Ang mga alagad ay hindi pinagdala ni Jesus ng kahit ano. Sapagkat sa bawat bayan na kanilang pupuntahan, Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang ibigay sa kanila ang kanilang mga kailangan. Naniniwala ba tayo rito? Tinuturuan ni Jesus na magtiwala sa kanya ang mga alagad. Sa gitna ng kawalan, Diyos ang pupuno sa kanila. Tayo ba ay may tiwala sa Diyos? Handa ba tayong magbitaw ng kahit anong magbibigay sa atin ng seguridad upang hayaan nating Diyos ang magpuno ng ating kaban?

Si Jose, sa unang pagbasa ay ipinatapon ng mga kapatid niya sa Egipto. Siya ay binenta bilang isang alipin. Ngunit ang Diyos ay gumawa ng paraan upang siya ay iangat di nagtagal siya ay naging kapantay ng Hari roon. Paano nangyari iyon? Ito ang gawa ng Diyos. Hindi man lamang nagalit si Jose sa kanyang pamilya. Tinanggap niya ang lahat ng hirap at nagtiwala sa Diyos. Kaya niya natamasa ang ganoong tagumpay at nabaliktad din ang sitwasyon. 

Magaan ba o mabigat ang biyahe ng ating buhay sa mundo? Marahil kung mabigat ay baka marami kang dala na dapat nang iwan. Ano ito? Ibigay ito at ipagkatiwala sa Diyos sa tulong na rin ni Maria na ating ina.

Pagnilayan natin ito. +

San Benito, ipanalangin mo kami at turuan kami ng daan upang maging banal.

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.