Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipaglaban ang Pag-ibig”

Agosto 23, 2019. Paggunita kay Santa Rosa de Lima, dalaga. Biyernes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10
Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

UNANG PAGBASA
Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Ang simula ng aklat ni Ruth

Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya’t may isang lalaking taga-Betlehem, Juda na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa’t dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelec at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga sampung taon, namatay naman sina Mahalon at Quelion, kaya’t si Noemi ay naiwang ulila sa asawa’t mga anak.
Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani kaya’t humanda sila ng kanyang mga manugang ng umalis sa Moab.
Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan, at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth.

Sinabi ni Noemi kay Ruth: “Ang bilas mo’y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos. Umuwi ka na rin.” Tumugon si Ruth: “Huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saanman kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos.”
Iyan ang nangyari kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi, kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Betlehem ay sinisimulan nang anihin ang sebada.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 22, 34-40
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nagtipun-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Hesus ang mga Seduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa Kautusan, ang nagtanong kay Hesus upang subukin ito: “Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?” Sumagot si Hesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong Kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Madaling sabihin na mahal natin ang Diyos at ang tao ngunit mahirap itong gawin at patunayan. Kinakailangan natin ng sakrisyo at tiwala na magpapatibay ng pagmamahal na ito. Paano ba natin maipadarama ang pagmamahal natin? Maipapamalas natin ang ating pagmamahal lalo kung ang minamahal natin ay naghihirap. Simple lang, kapag ang mahal natin ay may sakit o kaya ay nagdurusa, maipapakita natin ang pagmamahal natin sa pag-aaruga at pananatili sa gitna ng kahirapan. Dito masusubok ang pagmamahal natin kung tunay, dalisay at buong buo.

Tulad ngayon na nagdurusa ang ating Simbahan at pananampalataya sa pag-aatake ng iba, maipaparamdam natin ang pagmamahal natin sa pagtatanggol sa ating pinaniniwalaan. Hindi sa pakikisali sa mga tumutuligsa at umiisig. Maari tayong magdasal at mag-alay ng misa para sa mga nagdurusa sa panahon ngayon. Hindi lamang tuwing matiwasay at tila maayos ang lahat. Kung hindi lalo na kapag ka kailangan tayo sa kaharian ng Diyos at kapwa natin. Tuwing mahirap ang sitwasyon, gaya ni Jesus sa Krus, dito mas lalakas ang ating pagmamahal kung pipiliin natin. Sana ay huwag tayong matakot at panghinaan ng loob sa gitna ng mga matitinding pagsubok. Bagkus, magalak tayo dahil mas maipakita ang pag-ibig natin sa mga ganitong panahon. Ang bawat paghihirap ay oportunidad upang lumago bilang tao at lumawak ang ating perkspektibo. Gaya ni Maria ating ina na nanatili kay Jesus mula umpisa sa hanggang huli. Amen.

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailaman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.