Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipagtanggol ang Paggawa ng Mabuti”

 

Setyembre 18, 2019. Miyerkules ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6
Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 3, 14-16
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunma’y sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohonan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon:

Siya’y nahayag nang maging tao,
at pinatotohanan ng Espiritu,
nakita ng mga anghel.
Ipinangaral sa sanlibutan,
pinaniwalaan ng lahat,
at sa langit ay tinanggap.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6
Tugon: Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

MABUTING BALITA
Lucas 7, 31-35
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, “Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plasa at sumisigaw sa kanilang mga kalaro:
‘Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw!
Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis!

Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, ‘Inaalihan siya ng demonyo.’ Naparito naman ang Anak ng Tao, na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, ‘Masdan ninyo ang taong ito! Matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan!’ Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang miyerkules po sa ating lahat! Ang Panginoong Jesus ay inilarawan ang mga tao noong unang panahon. Hindi sila natutuwa na si Juan Bautista, isang propeta at kilala na isang banal ay nag-aayuno, ni hindi umiinom ng kahit anong alak at tila walang masasabi sa kanya dahil sa sobrang bait. Subalit may nasasabi pa rin ang mga tao. Si Jesus naman ay dumating, nakihalubilo sa mga tao, sa mga makasalanan, umiinom at nakikisalo sa lahat. May nasasabi pa rin ang mga tao.

Samakatwid, kahit anong ating gawin o piliin maging, mayroong masasabi ang tao sa atin. Ano ang ating dapat gawin? Maging komportable sa ating sarili. Kung paano tayo nilikha ng Diyos, iyon tayo. Ang mahalaga sa lahat ay ang ginagawa natin ang alam nating tama. Gumagawa tayo ng mabuti, pinaglilingkuran ang Panginoon kahit pa ito ay kontra sa sinasabi ng mundo. Ang mahalaga ay alam natin sa ating sarili na tayo ay konektado sa Panginoon at gumagawa ng kalooban Niya.

Kahit sino pa o ano pa ang sumalungat sa atin, ay ipagpasaDiyos natin. At dito tayo magkakaroon ng kapayapaan sa puso.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.