Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipinadamang Awa sa Kapwa”

Hulyo 19, 2019. Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18 Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

UNANG PAGBASA Exodo 11, 101-12. 14 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Egipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, “Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya.

Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya, na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalu-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ikalabing-apat ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero.

Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin nang hilaw o nilaga ang kordero; litsunin ito nang buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman-loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagka-umaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod; dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskuwa ng Panginoon.

“Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Egipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng diyus-diyosan sa Egipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Egipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito’y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA Mateo 12, 1-8 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, isang Araw ng Pamamahinga, naparaan si Hesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad kaya’t nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, “Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung Araw ng Pamamahinga.” Sumagot si Hesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa Kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon.

Hindi pa ba ninyo nababasa sa Kautusan ni Moises na tuwig Araw ng Pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayunma’y hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, ‘ Habag ang ibig ko, hindi hain.’ Sapagkat ang Araw ng Pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Sa panahon ngayon ay kay rami ng mga taong nakikita ang mali sa iba at ipinamumukha ito. Kailan pa kayo huling nakakita at nagpakita rin ng awa at pag-unawa sa kapwa? Ganito rin ang ginawa ng mga Pariseo kay Jesus. Lagi silang magmamasid kay Jesus at sa mga alagad kung ano ang tingin nilang mali at kung kailan magkakamali. Hindi ba’t ngayon ay ganito rin ang karamihan sa atin?

Sinabi ni Jesus na “Habag ang ibig ko, hindi hain.” Ibig sabihin nito ay kahit anong pagbibigay-limos, alay at dasal pa ang ating gawin ngunit wala namang tunay na awa at pag-ibig sa kapwa, balewala ito. Ginawa ng Diyos ang batas para sa tao. Hindi ang tao para sa batas. Para ito sa ikabubuti natin at kung sa isang sitwasyon ay naiipit ka sa pagsunod sa batas o paggawa ng mabuti at dapat ay iisa lang, mas isipin mo sana ang kapakanan ng kapwa tao na nangangailangan kaysa anupaman. Dapat tayong maging dahan-dahan sa ating mga iniisip sa kapwa-tao dahil baka matularan natin ang mga taong nagsakdal kay Jesus na inosente.

Ang pagbibigay awa, pag-unawa at pag-intindi sa kapwang kapus palad, ang hain na pinakamainam sa Diyos. Gaya ng ibinahagi ni Jesus sa atin. Hindi siya naparito upang maghusga. Bagkus, nilingap niya ang mga mahihina at makasalanan. Lalo pa niya tayong niyakap sa ating pagkakasala at pinatawad ng lubos. Ganito sana ang ipamahagi natin sa ating kapwa, gaya ni Jesus na lubos na naging maawain sa ating lahat. Awa sana ang ipahayag natin sa araw-araw ng ating buhay.

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at kailanman. Amen. +

🌾 FMMargarita 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.