Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ipinagpalit ni Judas si Jesus”

Abril 8, 2020. Miyerkules Santo.
UNANG PAGBASA
Isaias 50, 4-9a
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang Makapangyarihang Panginoon
ang nagturo sa akin ng sasabihin ko,
para tulungan ang mahihina.
Tuwing umaga’y
nananabik akong malaman
kung ano ang ituturo niya sa akin.
Binigyan niya ako ng pang-unawa,
hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya.
Hindi ako tumutol
nang bugbugin nila ako,
Hindi ako kumibo
nang ako’y kanilang insultuhin.

Pinabayaan ko silang bunutin
ang buhok ko’t balbas,
gayon din nang lurhan nila ako sa mukha.
Ang mga pagdustang ginawa nila’y
di ko pinapansin,
pagkat ang Makapangyarihang Panginoon
ang tumutulong sa akin.

Handa akong magtiis
pagkat aking batid
na ang sarili ko’y di mapapahiya.
Ang Diyos ay malapit
at siya ang magpapatunay na wala akong sala.
May mangangahas bang maghabla sa akin?
Magharap kami sa hukuman,
at ilahad ang kanyang bintang.
Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 8-10. 21bkd-22. 31 at 33-34
Tugon: Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.

MABUTING BALITA
Mateo 26, 14-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Si Judas Iscariote, isa sa Labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. “Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Hesus?” tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng tatlumpung salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Hesus.

Dumating ang unang araw ng Kapistahan ng Tinapay na Walang Lebadura. Lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng Hapunang Pampaskuwa?” Sumagot siya, “Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng Guro: ‘Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko’y sa bahay mo kakain ng Hapunang Pampaskuwa.’” Sinunod ng mga alagad ang utos ni Hesus, at inihanda nila ang Hapunang Pampaskuwa.

Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Hesus, kasama ang labindalawang alagad. Samantalang sila’y kumakain, nangusap si Hesus, “Sinasabi ko: isa sa inyo ang mga magkakanulo sa akin.” Nanlumo ang mga alagad, at isa’t isa’y nagtanong sa kanya, “Ako po ba, Panginoon?” Sumagot siya, “Ang kasabay kong sumawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang Anak ng Tao, ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya! Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon.” Si Judas, na magkakanulo sa kanya, ay nagtanong din, “Guro, ako po ba?” Sumagot si Hesus, “Ikaw na ang nagsabi.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

May presyo ba ang pag-ibig? Para sa tunay na nagmamahal, nababayaran ba ng pera ang pagmamahal na iyon? Diba hindi? Ngunit si Judas, ay ipinagpalit sa pera si Jesus. Napakamura ng perang ito. At kahit pa sa mamahaling halaga, walang anumang yaman sa mundo ang makakapagpalit at makakapantay sa Panginoong Jesus. Gaano ito kasakit? Naranasan mo na bang iwanan ng minamahal mo? Naranasan mo nang ipagpalit ka? Higit pa rito ang naranasan ni Jesus kahit pagsama-samahin pa iyan.

Sapagkat hanggang ngayon ginagawa natin ito sa Kanya. Tayo rin sa ating sariling paraan, aminin man natin o hindi may pagkakataong may ganito rin tayong pag-uugali. Marami rin naman tayong mga bagay na dati ay ipinagpapalit sa Diyos. Maraming beses may panahon tayong manatili sa Kanya sa dasal, magpunta sa Simbahan – mangumpisal, magsimba. Marami tayong magagawa. Subalit, mayroon tayong ibang pinili. Anu-ano ito? Suriin ang sarili. 

Alalahanin natin na ang mga bagay na ukol sa Diyos ay may bungang hindi nakikita subalit ito ay magbubunga sa walang hanggan. Mas higit pa sa anong yaman dito sa lupa na nauubos ang kayamanan sa langit na ibibigay ng Panginoon. Kaya tayo namamatay at hindi nabubuhay magpakailanman dito sa lupa dahil hindi tayo para dito. Para tayo sa langit. Ngunit iilan sa atin ang ganito ang totoong paniniwala sa buhay? Ilan ba sa atin ang ipinagpapalit ang buhay na walang hanggan kapiling ang Panginoon para sa kung anu-anong mga bagay sa mundo?

Sa pagkakasala, ganito rin ang nangyayari. Mayroon tayong mahalagang bagay na binibitawan para sundin ang kagustuhan. Halimbawa sa mga nangangalunya, binibitawan at isinasantabi ang magandang ugnayan ng mag-asawa at buhay ng mga anak para sa sariling pita ng laman. Sa pagsusugal, isinasantabi ang bagay na mas mahahalaga, winawaldas ang perang dapat sa makabuluhang bagay. Pero sinusunod pa rin ng tao. Patuloy na ipinagpapalit ang Diyos at ang mga mabubuting gawa para sa kagustuhan ng sarili.

Kaya mas dapat nating ipanalangin ang lahat ng tao. Ipanalangin natin ang lahat na mas tumalima sa Panginoon. Tayo ang dahilan ng Kanyang hapis at sakit. Hindi lamang si Judas mismo kung hindi tayong lahat na nagkakasala at mga makasalanan. 

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Frances Mary Margaret D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.