Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Isang Pamilya”

Disyembre 17, 2020. Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Genesis 49, 2. 8-10
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi:
“Kayo mga anak, magsilapit sa akin,
akong inyong ama ay sumandaling dinggin.
Ikaw, Juda, ay papupurihan
niyong mga anak ng Ina mong mahal,
hawak mo sa leeg ang iyong kaaway,
lahat mong kapatid sa iyo’y gagalang.
Mabangis na leon, ang iyong larawan,
muling nagkukubli matapos pumatay;
ang tulad ni Juda’y leong nahihimlay,
walang mangangahas lumapit sinuman.
Hawak niya’y setrong tuon sa paanan,
sagisag ng lakas at kapangyarihan;
ito’y tataglayin hanggang sa dumatal
ang tunay na Haring dito’y magtatangan.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8, 17
Mabubuhay s’yang marangal sa sasagana kailanman.

MABUTING BALITA
Mateo 1, 1-17
Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.
Si Abraham ang ama ni Isaac; si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab; si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David.

Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josafat, at si Josafat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Acaz, at si Acaz ang ama ni Ezequias. Si Ezequias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia.
Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Joconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliaquim, at si Eliaquim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadoc na ama ni Aquim; itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eluid ang ama ni Eleazar; si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo.

Samaktwid, labing-apat ang salin-lahi mula kay Abraham hanggang kay David, labing-apat mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia, at labing-apat din mula sa pagkakatapon sa Babilonia hanggang kay Kristo.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Maging si Kristo ay isinilang sa isang pamilya. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay ang listahan ng mga ninuno ni Jesus. Hindi sila perpekto. Mga makasalanan din sila at may kanya-kanyang kapintasan. Halimbawa, si David na bagamat hari at kinilala bilang isang lalaking may puso gaya ng sa Diyos, ay matatandaang nangalunya at nagpapatay ng tao. Ngunit ang pangako ng Panginoon na magmumula sa angkan ni David ang hari na may trono magpasawalang hanggan ay nanatili. Ang Hari na ito na may trono magpakailanman ay walang iba kung hindi si Jesu Cristo.

Kung ganito nga na ang Panginoon ay matapat, isa ba itong rason upang abusuhin Siya? Hindi. Ang mga taong ito bagamat nagkasala sila ay humingi ng tawad, tinalikdan ang kasalanan sa pagpapakumbaba at nagbago nang tuluyan. Tayo rin ay may pag-asa pa. Hindi naman dahil tayo ay makasalanan ay hahayaan na natin ang ating sarili at hindi na gagawa ng paraan o hindi na hihingi ng tulong sa Diyos upang magbago at magsikap maging banal. Galing tayo sa ating pamilya subalit hindi tayo ang pamilya natin. Isa sa mga tanda na tayo ay lumalaki at natututo sa buhay ay sa sandaling naisip natin na iba tayo sa ating pamilya. At anumang pagkakamali nila ay may “choice” tayo na hindi ulitin.

May “choice” tayo na magbago at maging mga bagong taong natuto sa pagkakamali ng nakaraan. Isang tao lamang ang kailangan upang mapagpabago ang buong pamilya. Kung nagagalit ang iba, pigilan ang sarili magalit. Ito ay kalaunang mababago unti-unti. Kung ang iba ay nagsisisihan, huwag nang makisali pa at ito ay mawawala rin. Unti-unting mahihilom ang pamilya. Ang mga maliliit na bagay na ito ang mahalaga. Gaya ni Jesus na bagamat tao ay hindi nakigaya sa pagkakasala ng tao. Magagawa rin natin ang mga ito sa tulong ni Jesus. Hindi madali sa umpisa ngunit kaya kasama ng ating Panginoong Diyos. Nawa ay matuto tayong magtiwala sa Kanya at maging matibay ito sa pagdaan ng panahon at pagsubok sa buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless! 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.