Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Isang Puso”

 

 

 

Hunyo 20, 2020. Sabado. Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ni Maria.

UNANG PAGBASA
2 Cronica 24, 17-25

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Cronica
Pagkamatay ni Joiada, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay-galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito kaya’t itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga Asheras at pagsamba sa mga diyus-diyusan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Juda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao’y magbalik-loob sa kanya. Gayunma’y hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng Saserdote Joiada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao.

Sinabi niya, “Ito ang sabi ng Diyos: ‘Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo!’ “Ngunit nagkaisa ang mga tao. At sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalaala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joiada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, “Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito.”
Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Juda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo.

Lahat ng sinamsam nila’y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Juda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito.

Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa Lungsod ni David ngunit hindi sa libingan ng mga hari.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34
Tugon: Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi.

MABUTING BALITA
Lucas 2, 41-52
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Taun-taon, tuwing Pista ng Paskuwa, ang mga magulang ni Hesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang labindalawang taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila’y umuwi na. Nagpaiwan si Hesus sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Hesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya’y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya’t bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Hesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong; at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan.

Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya’y makita. Sinabi ng kanyang ina, “Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo.” Sumagot siya, “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako’y dapat na nasa bahay ng aking Ama?” Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito.
Siya’y umuwing kasama nila sa Nazaret, at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Hesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Kalinis-linisang puso ni Maria! Happy Feast Day of the Immaculate Heart of Mary naman po sa wikang Ingles. Ang puso ni Maria ay kilala bilang “Immaculate”. Wala itong bahid ng anumang dumi o kasalanan kahit gaano kaliit. Ito ay espesyal na regalo ng Panginoon kay Maria at sa sanlibutan upang siya’y maging karapat-dapat na tapagdala ng Mesiyas at Anak ng Diyos na si Jesus. Binigay ito ng Diyos kay Maria dahil sa nakikitang merito ng matagumpay na pagsasakripisyo ni Jesus para sa sanlibutan. Dahil dito, si Maria ay tinaguriang “Bagong Eba”. Si Jesus naman ang bagong Adan. Kung paanong nagkasala ang unang Adan at Eba dahil sa pagmamataas, ang bagong Adan at Eba naman na si Jesus at Maria ay naging daan ng kaligtasan dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos.

Ano nga ba ang matututunan natin kay Maria? Samantalang kung tutuusin ay napakalayo natin sa kanya. Tayo ay pinanganak na may kasalanan. Si Maria ay gaya ni Jesus na walang kasalanan. Sa kabila ng katotohanan na ito, ang pag-ibig sa atin ni Maria na nagmumula sa buong buo at busilak niyang pag-ibig kay Jesus. Ang matapat na pag-ibig sa atin ni Maria ang nagbibigkis sa atin sa kanya. Ibinigay siya sa atin ni Jesus bilang ating ina at ito ay totoo. Tayo ay katawan ni Cristo at si Cristo ay anak ni Maria, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay nagiging anak din ni Maria. Minamahal tayo ng ating mahal na ina, lalo pa’t tayo ay mga makasalanan. Handa niya tayong yakapin at ang buong pagkatao natin. Gaya ng pagkayap at pag-akay niya kay Jesus bilang kanyang anak noong siya’y nabubuhay pa dito sa mundo.

Kung susubukan lamang nating lumapit kay Maria, at italaga natin ang ating sarili sa kanya, matatagpuan nating mayroon pala tayong ina sa langit. Maiwan man tayo ng ina natin dito sa lupa, si Maria ay tapat sa kanyang tungkulin bilang ina natin. Ang tungkulin na ito ay matatandaang binigay ni Jesus sa Krus bago Siya mamatay.

Ngayon, bilang mga anak ni Maria, tinatawag din tayong manahin ang kanyang mga katangian. Isa sa katangian ni Maria ay nasasaad sa Ebanghelyo ngayon. Ang kanyang puso ay laging nagninilay. Sabi sa Ebanghelyo, “Iniingatan ni Maria ang mga bagay sa kanyang puso”. Ano ang ibig sabihin nito?
Marami kasi sa atin, tila ba natatangay na lamang ng agos ng buhay. Para bang laging “busy” at napakabilis ng mga pangyayari lagi. Wala na halos panahong magdasal at magnilay patungkol sa buhay. O kaya naman ay puno ng ingay, sa loob ng ating isip at sa labas. Lagi tayong may inaalala at may iniisip. Si Maria naman sa kanyang katahimikan ay may ugaling laging iniisip nang mabuti kung nasaan ang Diyos sa kanyang buhay at kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Iniisip niyang mabuti ang kahulugan ng mga bagay kung ano ang ibig iparating sa Kanya ng Panginoon at kung ano ang mensahe ng Diyos sa Kanya. Kung ano ang dapat Niyang gawin sa bawat araw at sa bawat yugto ng kanyang buhay. Nagagawa lamang ito sa katahimikan. Kapag tinanggal na natin ang pag-iisip sa ating sarili at sinimulan naman nating isipin ang Diyos.

Bukas na bukas ang kanyang kalinis-linisang puso at hinahayaan niya ang kanyang sarili na makinig sa Diyos. Hindi siya nauuna sa Diyos. Nakikinig siya at pinagninilayan ang lahat ng bagay nang masinsinan.
Sa gayon, hindi kailanman siya nagapi ng kaaway. Tapat siya sa kanyang tungkulin sa pagka-ina kay Jesus – mula paglilihi kay Jesus hanggang muling pagkabuhay at hanggang sa ating lahat na mga Kristiyano at katawan ni Jesus, hindi natinag si Maria ng mga kaaway. Kahit kailan, hindi siya napasailalim ng mga kalaban o kasamaan. Gaya ni Maria, ang susi ay pagsesentro ang ating buhay at diwa sa Diyos.

Magagawa lamang natin ito sa regular sa pagsusuri ng sarili, sa diwa ng pananalangin at pagsunod sa Diyos sa araw-araw nang buhay. Kahit tayo ay mga makasalanan, walang imposible sa Diyos. Dahil si Maria ang isa sa pinakasiguradong daan papunta kay Jesus at para na rin mas matularan natn si Jesus na Kanyang anak. Hayaan nating mabuo ang ating bagong pagkatao sa sinapupunan ng puso ni Maria. Nawa, itong kanyang kapistahan ay magkaroon tayo ng mas malalim na pagkilala at debosyon sa kanya. Walang ibang hangad ang ating ina kung hindi ang mapalapit tayo kay Jesus at maging kaisa ni Jesus gaya rin ng pakiki-isa niya sa Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.