Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Jesus na ating Tagapagligtas”

 

 

 

 

 

Setyembre 25, 2020. Biyernes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Mangangaral 3, 1-11
Pagbasa mula sa aklat ng Mangangaral

Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos.
Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay;
ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim,
Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling;
ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo.
Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa;
ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang.
Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito;
ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo.
Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon;
ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon.
Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi;
ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita.
Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapoot;
ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan.
Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay ka kapanahunan. Ang tao’y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 143, 1a at 2abk. 3-4
Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
Purihin ang Poon, na aking sanggalang,
matibay kong muog at Tagapagligtas,
at aking tahanang hindi matitinag;
tagapagligtas kong pinagtitiwalaan,
Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
Ano ba ang tao, Panginoon namin?
Siya’y tao lamang na ‘yong pinapansin.
Katulad ay ulap na tangay ng hangin
napaparam siya na tulad ng lilim.
Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

ALELUYA
Marcos 10, 45
Aleluya! Aleluya!
Anak ng Tao’y dumating
upang sarili’y ihain;
Lingkod, Manunubos natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 18-22
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang araw, samantalang nananalanging mag-isa si Hesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, “Sino raw ako ayon sa mga tao?” Sumagot sila, “Ang sabi po ng ilay ay si Juan Bautista kayo; sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo?” tanong niya sa kanila. “Ang Mesiyas ng Diyos!” sagot ni Pedro.
Itinagubilin ni Hesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kaninuman. At sinabi pa niya sa kanila, “Ang Anak ng Tao’y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Mayroong tamang oras ang lahat ng bagay. Hindi laging masaya at hindi rin naman laging malungkot. Bagamat si Jesus ang Mesiyas, kinailangan din Niyang magbata ng maraming hirap. Para saan? Para sa kaligtasan nating lahat. Siya ang umako ng mga kasalanan at parusa na dapat sana ay sa atin. Subalit hindi lamang puro pagpapakasakit o paghihirap at pagkamatay ang buhay ni Jesus. Kung hindi, mayroon ding muling pagkabuhay. Mayroon ding luwalhati. Ganito rin naman sa atin na mga bahagi ng katawan ni Cristo. May hirap ngunit may ginhawa.

Gaano man kahaba ang dilim na daranasin, matatapos at matatapos din ito at makakabangon tayong muli. Bakit? Sapagkat si Jesus ang Mesiyas. Tunay ngang Siya ang ating Tagapagligtas. Hinayaan Niya ang Kanyang sarili na mamatay upang muling mabuhay at tuluyang magapi ito. Nang sa gayon ang kamatayan ngayon ay isa nang daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang kasalanan naman ay tuluyang mapapatawad. Sapagkat nabayaran na itong lahat ni Jesus anumang utang mayroon tayo.

Ang mga pagkakamali at kasalanan ay tila isang utang na hindi natin mababayaran. Si Jesus ang Siyang nagbayad para sa atin – ang Panginoon natin na walang sala. Ito ang ibig sabihin ng pagiging Mesiyas ni Jesus. Nang dahil sa pag-ibig Niya sa atin, pinili Niyang daanan ang lahat ng ito para sa atin. Tayo na lamang ang hinihintay magbalik-loob sa Kanya, ang tuluyang pagsunod at pakikiisa sa Kanya nang sa gayon, sa pagsama natin kay Jesus sa hirap ay maisama rin Niya tayo sa Kanyang muling pagkabuhay hanggang sa luwalhati sa langit. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless! 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.