Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Juan Bautista: Hinirang na Propeta ng Diyos”

Hunyo 24, 2019. Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Isaias 49, 1-6
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15
Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.
Mga Gawa 13, 22-26
Lucas 1, 57-66. 80

UNANG PAGBASA
Isaias 49, 1-6

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Makinig kayo mga taong
naninirahan sa malalayong lugar.
Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang
at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran.
Mga salita ko’y ginawa niyang
sintalas ng tabak,
Siya ang sa aki’y laging nag-iingat.
Ginawa niya akong parang matulis na palaso
na anumang oras ay handang itudla.
Sinabi niya sa akin,
“Israel, ikaw ay lingkod ko,
sa pamamagitan mo
ako’y dadakilain ng mga tao.”

Ngunit ang tugon ko,
“Ako ay nabigo sa kaing pagsisikap, hindi nagtagumpay
gayong ibinuhos ko ang aking lakas.”
Gayunman’y itinitiwala ko sa Panginoon
ang aking kalagayan,
na ako’y gagantimpalaan sa aking nakayanan.

Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon,
pinili niya ako para maging lingkod niya
upang tipunin ang nangalat na mga Israelita,
at sila’y ibalik sa bayang Israel,.
Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan,
sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan.
Sinabi ng Panginoon sa akin:
“Israel na aking lingkod,
May mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo.

Bukod sa pagpapanumbalik
sa mga Israelitang nalabi
ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa
upang lahat sa daigdig ay maligtas.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15
Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

Ako’y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay,
ang lahat kong lihim, Poon, ay tiyak mong nalalaman.
Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid,
kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip.
Ako’y iyong nakikita, gumagawa o hindi man,
ang lahat ng gawain ko’y pawang iyong nalalaman.
Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha,
sa tiyan ng aking ina’y hinugis mo akong bata.
Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan,
ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay.
Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

Lahat ito’y nakikintal, sa puso ko at loobin.
Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin,
sa loob ng bahay-bata doo’y iyong napapansin’;
lumalaki ako roong sa iyo’y di nalilihim.
Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

IKALAWANG PAGBASA
Mga Gawa 13, 22-26
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, “Nang si Saulo’y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya, ‘Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking hangang tumupad sa lahat ng inuutos ko.’ Mula sa angkan ng lalaking ito ipinagkaloob sa Israel si Hesus, ang kanyang ipinangakong Tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisiha’t talikdan ang kanilang mga kasalanan, at pabinyag.

Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, ‘Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya’y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit tag-aalis ng panyapak.”
“Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos: tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

ALELUYA
Lucas 1, 76
Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Juan, ay propeta,
sinugo upang manguna
sa Manunubos ng sala.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 57-66. 80

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet, at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya’y pinagpala ng Panginoon, at nakigalak sila sa kanya.

Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya—gaya ng kanyang ama—ngunit sinabi ng kanyang ina, “Hindi! Juan ang ipapangalan sa kanya.” “Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan,” wika nila. Kaya’t hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito: “Juan ang kanyang pangalan.” At namangha silang lahat. Pagdaka’y nakapagsalita siya, at nagpuri sa Diyos.

Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong: “Magiging ano kaya ang batang ito?” Sapagkat maliwanag na sumasakanya ang Panginoon.

Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya’y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang kapistahan ni San Juan Bautista! Siya ang pinakadakilang propeta na nagdudugtong sa Luma at Bagong Tipan. Siya ay pinsan ni Jesus sapagkat ang kanyang inang si Elisabet ay pinsang buo ni Maria.

Ngunit hindi dahil kadugo siya ni Cristo, kaya siya pinararangalan ng simbahan ngayon. Sa katotohanan, malayo dito sapagkat itintrato niya ang sarili bilang “isang ni hindi karapat-dapat mag-alis ng tali ng sandalyas ng Mesiyas”.

Napakapopular niya noon. Akala ng marami ay siya na nga ang hinihintay ng Israel na Tagapagligtas. Subalit hindi niya kinuha ang karangalang ito na para sa Diyos. Alam niya na siya ay tagapaghanda lamang ng daraanan ni Jesus. Ang mensahe niya ay pagsisisi at pagbabalik sa Diyos na tanda ng binyag. Ngayon sa ating lipunan, iilan ba ang mga taong itinataas at pinapapurihan ang Diyos sa lahat ng bagay? O nasanay na tayo na bumibilib sa mga taong iniaangat at “binebenta” ang kanilang sarili sa publiko?

Hindi inintindi ni Juan ang lahat ng ito. Ang mahalaga sa kanya ay misyon na ibinigay ng Diyos sa kanya. Walang takot niyang ipinahayag sa mga matataas na politiko at mga pari noong araw anumang katotohan na kanyang sabihin. Hindi siya nakadepende sa kahit anong bagay, tao, karangyaan at ano pa man. Mula noong una, ang mahalaga lamang sa kanya ay magampanan ang kanyang tungkulin. Tungkulin na sabihin ang totoo kahit makakasakit. Kahit ang kapalit ay kanyang buhay. Matatandaang si Juan ay ipinapatay dahil sa galit sa kanya ng isang kabit ng hari na kanyang pinagsabihang labag ito sa utos ng Diyos. Ngunit siya’y nanalo sa pagkamatay na ito dahil nanatili siyang tapat hanggang huli.

Sa panahon ngayon kung saan, puno ng maraming naglilipang bulaang propeta, hayagang pagpapalaganap ng kasalanan at pag-atake ng simbahan, mayroon pa bang mga tulad ni Juan na maipagtatanggol ang ating pananampalataya at simbahan? Sino pa ba ang matapang na magsabi ng totoong turo ng Simbahan kahit buhay ang kapalit?

Kung meron man dapat tularan sa mga santo bukod kay Maria at Jose, ito ay si San Juan. Sa kanyang buhay ay itinuturo niya lagi ang Diyos. Mababa ang kanyang kalooban. Lagi niyang iniaangat ang Diyos sa lahat ng bagay at hindi ang kanyang sarili.

Kaya naman, tayo rin ay may tungkuling ganito. Bilang mga nabinyagan sa Simbahan at hinirang na anak ng Diyos. Sana’y tularan natin si Juan Bautista na kailanman ay hindi naging mapagmalaki. Nangaral siya ayon sa kakayanan sa pamamagitan ng salita at kanyang sariling buhay para sa Diyos. Hindi naghangad ng papuri sa kanyang mga gawain at paglilingkod. Ipanalangin din natin ang ating buong simbahan, mga pari, relihiyoso at mga laiko upang maipagtanggol nating lahat ang katotohanan, sa panahon ngayon na maraming kasinugalingan at kasalanan na humahatak sa atin. Magiging matatag nawa tayong ipagtanggol ang pananampalataya at tulungan ang mga naguguluhan.

Kahit ba buhay at pangungutya sa atin ang kapalit ng lahat ng ito. Ang mahalaga ay ang karangalan ng Diyos at ang darating na buhay at gantimpala natin sa kanya – ligayang walang hanggan sa langit na makakamtan ng ating pagsunod sa yapak ni Jesus at ng mga banal. Isang gantimpalang hindi masusukat at hindi maagaw sa atin ninuman.

San Juan Bautista, ipanalangin mo kami!

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.