Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kababaang Loob”

Oktubre 31, 2020. Sabado ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Filipos 1, 18b-26
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid, ang mahalaga’y naipangangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral.
Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na, balang araw, muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito’y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko’y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo, yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako’y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Hesus.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 41, 2. 3. 5bkd
Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.
Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa;
gayun hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa.
Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.
Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba;
kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba?
Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.
Papunta sa templo ng Diyos ako ang siyang nangunguna;
pinupuri namin ang Diyos, sa pag-awit na masaya!
Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

ALELUYA
Mateo 11, 29ab
Aleluya! Aleluya!
Sabi ni Hesus na mahal:
Dalhin n’yo ang aking pasan
Kaamuan ko’y tularan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 1. 7-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos.
Napansin ni Hesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya’t sinabi niya ang talinghagang ito: “Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, ‘Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?’ Sa gayo’y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, ‘Kaibigan, dini ka sa kabisera.’ Sa gayun, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Ang Panginoong Diyos ay nagtuturo ng kababaang loob hindi lang sa salita kung hindi sa gawa. Kailangan munang asamin natin ang mababang pwesto na galing sa mababang loob. Kailangan natin itong gustuhin at ayawan sa kalooban natin ang papuri. Sapagkat kung baliktad ang ating ugali at mahal natin ang papuri, at ayaw natin ng ‘di napapansin at pagpapakababa, darating ang oras na maalis tayo sa tila ‘di nakikitang mataas na trono kung saan natin inilagay ang ating sarili. Sapagkat ang pagmamataas ay malayo sa katotohanan. Base ito sa kalahating katotohanan lamang, at kalahati ay kasinungalingan kaya hindi lahat ay totoo. Ang kababaang loob ay buong katotohanan. Kapag sinabi nating tayong lahat ay pantay sa mata ng Diyos, ito ay totoo. Kapag nakita natin na tila angat tayo sa iba sa paraang mas nakakaraos tayo, minsan naiisip natin may nagawa tayong mabuti para makuha iyon. Ito ang halimbawa ng kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan.

Ang totoo dito ay totoo kung nakikita mong angat ka kaysa iba sa paraang makita mo na nabibili mo ang kailangan mo at kahit ibang gusto. Ang iba naman ay hindi at walang wala pa nga. Subalit ang hindi totoo dito ay may nagawa tayong mabuti at “dapat lang” na makamtan natin ang mga ito. Kung pinagpapala man tayo ng Panginoon, ito ay dahil sa mas malaking misyon. Ang mamahagi ng biyaya sa tao. Kung sobra man ito, hindi ito para sa ating sarili kung hindi para ibigay sa iba. Kaya dapat tayong maging madasalin at mapagsuri sa kalooban ng Diyos. Maging mababa ang ating loob at hilingin natin ito sa Panginoon upang ipakita Niya sa atin ang daan ng katotohan. Kung maging mababa ang loob natin gaya ng Panginoon, Siya mismo ang mag-aangat sa atin sa takdang panahon. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.