Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kagandahan ng Mababang-loob”

 

Setyembre 1, 2019. Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

Salmo 67, 4-5ak. 6-7ab. 10-11
Poon, biyaya mo’y ‘bigay sa mahirap naming buhay.

UNANG PAGBASA
Sirak 3, 19-21. 30-31
Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin,
at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos.
Habang ikaw’y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba;
sa gayo’y kalulugdan ka ng Panginoon.
Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan,
huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman.

Nililimi ng matinong tao ang mga talinghaga;
nawiwili silang makinig pagkat nais silang matuto.
Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy,
ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 12, 18-19. 22-24
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, hindi kayo lumapit, gawa ng paglapit ng mga Israelita, sa isang bundok na nakikita sa Bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta, at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito’y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila.

Ang nilapitan ninyo’y ang Bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di-mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay, na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Hesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 14, 1. 7-14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginon.

Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos.
Napansin ni Hesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya’t sinabi niya ang talinghagang ito: “Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo.

At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, ‘Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?’ Sa gayo’y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, ‘Kaibigan, dini ka sa kabisera.’ Sa gayun, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”

Sinabi naman ni Hesus sa nag-anyaya sa kanya: “Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayo’y nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayo’y magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat!

Napakaganda ng Ebanghelyo natin ngayon kung saan pinapaalalahanan tayo ng kainaman ng kababaang loob. Ano ang mas maganda, ang magpakataas pero ibababa o ang magpapakababa at itataas ng iba? Hindi ibig sabihin ng kababaang loob na itatanggi natin ang mga grasyang ibinigay sa atin ng Diyos o ang mga abilidad at angking talino natin. Kung hindi, ito ay ang pagtanggap nito ngunit pagtapos nito’y hindi natin ito aangkinin kung hindi, ay ipagpapasalamat at ibabalik sa Diyos. Gagamitin natin ang lahat ng bigay ng Diyos para sa mabuti at alalahanin nating lahat ng ito ay galing sa Diyos.

Halimbawa, sinabihan tayo na “magaling” o kaya ay “maganda”. Naroroon ang temptasyon usapang isipin na napakagaling nga natin. Subalit ang totoo ay lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ibinigay sa atin upang ibahagi natin sa iba. Kung para sa sarili lang natin ang lahat, tingin mo ba magiging tunay kang masaya? Mawawalan ng saysay ang mga ito. Kung sa mga kamag-anak at kakilala lang din natin ibinabahagi ang mga ito, ano pa ang gantimpalang tatamasain natin sa langit? Dahil kapag kaibigan at pamilya lang natin ay nakukuha din natin ang kapalit mula sa kanila. Minamahal nila tayo pabalik at tumatanggap din tayo din ng iba pang bagay mula sa kanila. Ang tunay na pagbibigay ay yung wala kang nakukuhang kapalit. Dito nasusubok ang kalinisan ng ating puso at purong intensyon.
Ito ang sinasabi ni Jesus. Ang sinumang magsisilbi at makukuntento sa pagiging simple at huli dito sa mundo, siya ang magiging dakila sa Kaharian ng Diyos.

Ang sinumang magiging mapagmalaki at ginugusto ang lahat ng pagpapasarap dito sa buhay nang hindi inaalala ang mga ibang naghihirap, ay ibababa ng Diyos. Ano ang pipiliin natin? Gusto ba natin at handa ba tayo na magsakripisyo ng kaunti sa araw-araw nating pamumuhay kapalit ng gantimpalang hindi nauubos sa langit? Maniwala nawa tayo nang lubos sa Salita ng Diyos nang makita at maranasan natin ang katotohanan na mula sa Panginoon.

Ganito nagsilbi ang Panginoong Jesus sa ating lahat. Higit na mababa ang kanyang loob at bagamat Hari ng Langit at Lupa ay nagsilbi. Hindi inisip o iniangat ang sarili kung hindi inuna pa ang iba. Siya ang pinakaperpektong modelo na ating susundan. Siyang nagbigay hanggang sukdulan ng sakit at kamatayan nang maging karapat-dapat tayo sa ganap na pagpapala ng Diyos dito at hanggang sa kabilang buhay.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.