Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kahalagahan ng Kalooban”

Agosto 27, 2019. Paggunita kay Santa Monica. Martes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 138, 1-3. 4-6
Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 2, 1-8
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Kayo na rin, mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami’t inalipusta sa Filipos. Gayunma’y pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang Mabuting Balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral nami’y hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang Mabuting Balita kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso.

Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman, bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng Mabuting Balita. Hindi lamang iyan, pati ang aming buhay ay ihahandog namin, kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 23, 23-26
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ibinigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa Kautusan: ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyo kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulaw na taga-akay! Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo!

“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan ngunit ang loob nito’y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na Pariseo! Linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.
Pagninilay:

Isang mapagpalang martes po sa ating lahat! Ang ebanghelyo po natin ngayon ay karugtong nung kahapon. Muli, isa itong babala mula sa ating Panginoong Jesus. Bilang mga Kristiyano, marapat lamang na tingnan natin at suriin ang ating puso at kalooban. Madaling matangay ng mga kung anu-anong mga nangyayari ngayon sa buhay natin at sa bansa. Napakadaling kumilos at gumawa ng maraming bagay. Madaling magsalita at magkumento sa social media. Isang type lang at click naroroon na upang mabasa ng publiko at buong mundo. Subalit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang tunay nating saloobin. May kahulugan ba ang mga ginagawa mo at sinasabi mo? May pagmamahal ba doon? May tunay ka nga bang malasakit sa bayan at Simbahan? O baka naman gaya ng iba ay gusto lang sumikat at magpakitang gilas sa ibang tao?

Ganito ang sinasabi ni Jesus sa mga Pariseo. Marami silang ginagawa. Mga wari’y sumusunod sa batas, nangangaral at nagdarasal ng mahaba. Ngunit ang puso nila, kumusta? Para saan at para kanino ang ginagawa nila? Kaya naman nasabi ni Jesus na huwag unahin ang panlabas. Ang panloob muna. Walang magagawa ang kahit anong “post” sa social media. Kung sa loob natin ay hindi tayo kuntento at walang kapayapaan ay hindi rin magandang maghanap ng papuri sa ibang tao at sa madla. Kung tayo mismo sa sarili natin ay hindi natin tanggap ang ating sarili. Walang magagawa ang lahat ng ito o ang ibang tao para sa atin kung hindi natin tutulungan at yayakapin ang sarili upang tayo’y makapamahagi ng parehong habag at pagtanggap sa kapwa. Ito ang hinihingi ng ating Panginoon.

Bago ang panlabas ay panloob muna. Higit na mas matimbang ang isang maganda at tunay na ngiti kaysa suot na kung ano pang tatak ng pangkulay sa labi o “make-up”. Higit na mas mahalaga sa Diyos ang isang maliit na pagtulong sa kapwa na mula sa pagmamahal, kaysa ang magarbong pagkawanggawa na ipinamahagi at ipinagmalaki sa iba. Pagsikapan natin na tayo na gabi-gabi bago matulog o sa araw-araw ay suriin natin ang ating sarili at nilalaman ng ating puso, kung mas nagiging mabuting tao ba tayo sa pagdaan ng araw. Nawa sa pagsusuring ito ng sarili bawat araw ay mahanap natin ang mensahe ng Diyos na daan tungo sa ating tunay na kapayapaan, kadalisayan at kasiyahan ng ating kalooban at buhay.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.