Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kahalagahan ng Panalangin”

Setyembre 10, 2019. Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11
Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

UNANG PAGBASA
Colosas 2, 6-15
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Nang kayo’y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya. Kayong mga Hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang-bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito.

Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito’y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 12-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, umahon si Hesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad, at pumili siya ng Labindalawa sa kanila, na tinawag niyang mga apostol: si Simon na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan; si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote, na naging taksil.

Bumaba si Hesus, kasama sila, at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa baybaying-dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maging si Jesus ay kailangang manalangin. Ang pananalangin ay simple lang – isa itong pakikipag-usap sa Diyos. Bawat salita ay may kahulugan sa nagsasabi at sa Diyos na nakikinig. Hindi ito basta litanya o pagmemorya ng mga salita kung hindi dapat itong dinadama at nagmumula sa puso. Ang pagdarasal ay galing sa pagmamahal. Hindi ba’t tayong mga tao ay gustong gusto na kinakausap ang mga mahal natin sa buhay? Kakaibang ligaya ang nadarama sa tuwing kinakausap natin sila at nakakakwentuhan kahit paulit-ulit at makailang beses pa sa isang araw. Ganito na ba ang karanasan natin sa Panginoon sa pagdarasal? O tila lagi natin siyang naisasantabi para gumawa ng ibang bagay?

Matutunghayan natin na sa ating Ebanghelyo ay isa ring mahalagang tagpo sa buong pagmiministro ni Jesus. Ngayon ay pagpili niya ng mga magiging alagad na makakasama niya sa kanyang nalalabing oras sa lupa upang magsilbi, magpagaling at mangaral sa mga tao. Ngunit paano niya nalaman kung ano ang gagawin at kung sino ang pipiliin? Iisa ang sagot – ang kanyang panalangin sa Ama. Nang gabi bago ang araw na iyon, nakipag-usap si Jesus sa Ama at doon sila nagkasundo ng plano at magiging desisyon kaya nakatupad ang kalooban ng Diyos.

Tayo rin ay nawa ugaliin ang ganito, kung mayroon tayong mahahalagang gawain at mga desisyon, mas lalo tayong manalangin sa Panginoon. Humingi tayo ng gabay mula sa kanya nang ang lahat ng ating gawin ay maging matagumpay at walang palya. Anumang magiging problema, tiyak ay tutulungan niya tayo at ang lahat ay magiging maayos at maganda pa rin sa bandang huli. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.