Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kahalagahan ng Pananalangin”

 

 

 

 

 

Enero 8, 2021. Biyernes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon.

Friday after Epiphany (White).

UNANG PAGBASA
1 Juan 5, 5-13
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Hesus ang Anak ng Diyos.
Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan – hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatotoo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito.

Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang Anak. Ang sinumang nananalig sa Anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang Anak. At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito’y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Ang pinananahanan ng Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng Anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.
o kaya: Aleluya.

MABUTING BALITA

Lucas 5, 12-16
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong si Hesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito’y nagpatirapa at namanhik sa kanya. “Ginoo, kung ibig po ninyo, ako’y inyong mapagagaling.” Hinipo siya ni Hesus at ang sabi, “Ibig ko; gumaling ka!” Pagdaka’y nawala ang kanyang ketong. At pinagbilinan siya ni Hesus: “Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na.” Ngunit lalo pang kumalat ang balita tugkol kay Hesus, kaya’t dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Hesus ay laging nagpupunta sa ilang na pook at nananalangin.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Ang ating Panginoon ay sadyang mahabagin. Wala Siyang tinatanggihan sinumang lumapit sa Kanya. Dahil dito napakaabala Niya at laging may lakad kung saan-saang pook nakakarating. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, may nakita tayong ginawa ni Jesus na malimit Niyang ginagawa matapos ng lahat ng pinagkakaabalahan at Kanyang misyon, ang manalangin. Gaano tayo kadalas manalangin? Kahit anong oras at kahit anong ating ginagawa ay maaring maging isang panalangin. Subalit bago at pagkatapos ng lahat – sa umaga at sa gabi, magandang tularan natin si Jesus na mayroong sariling oras para sa Diyos.

Siya nga na Anak ng Diyos ay nananalangin, tayo pa kaya? Nawa sa pagbalik natin sa mga ordinaryong yugto ng ating buhay ay maalala nating mahalaga ang kausapin ang Diyos sa umaga at gabi. Magpasalamat tayo, magpuri sa Kanya, humingi ng tawad at manghingi ng ating kailangan. Kahit ano ay maari nating isangguni sa Kanya lalo ang mga plano sa ating buhay upang lahat ay maging mabuti at maganda para sa atin ngayong taon. Walang swerte. Ang mayroon lamang ay biyaya ng Diyos. Lahat ay galing sa Kanya kaya mula sa Kanya lamang tayo aasa at hihingi gamit ang puso nating puno ng pananampalataya at tiwala sa Kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito. +

Maligayang Pasko po sa ating lahat at Manigong Bagong taon!

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.