Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kaisa Tayo ng Diyos”

 

 

Mayo 25, 2019. Sabado sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 16, 1-10
Salmo 99, 2. 3. 5
Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.
Juan 15, 18-21

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 16, 1-10

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangala’y Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judia, at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya’t tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Judio sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasiya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya’t tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw.

Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Hesus. Kaya’t bumagtas sila ng Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain: may isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya, “Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami.” Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami’y tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang Mabuting Balita.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 5

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!
Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.
Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.
Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

ALELUYA
Colosas 3, 1
Aleluya! Aleluya!
Kayong kay Kristo nabuhay
ay sa langit nakalaan
upang kay Kristo pumisan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 18-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa Iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napoot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga’y sa sanlibutan, iibigin kayo nito ilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito’y napopoot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo: walang aliping higit kaysa kanyang panginoon. Kung ako’y inusig nila, uusigin din nila kayo; kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito’y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ang Simbahan natin ngayon at simula noon naman ay nakakaranas ng matitinding paghihirap at pag-uusig. Maraming tumutuligsa at nangungutya sa ating pananampalataya. Subalit mula noon hanggang ngayon lumipas man ang mga lider ng mundo na humamon at nagtangkang sirain tayo ay hindi sila nagtagumpay. Nananatili pa ring matatag ang Simbahang itinatag ni Cristo – ang Simbahang Katolika.

Sa tuwing nangyayari ang karahasan at pag-uusig na nararanasan natin bilang isang buong sambahayan ni Cristo, ano ang reaksyon natin? Nagagampanan ba nating ipagtanggol ang ating Simbahan? O tayo rin ay nadadala ng mga paratang na sinasabi nila upang tayo’y mawalan ng pananampalataya?
Dalawang bagay ang dulot nito. Isang maganda at isang hindi maganda. Nasa sa atin ang desisyon. Sa bawat paguusig, maari tayong lumago sa pananampalataya at lalo itong tumibay.

Paano? Magsaliksik ng katotohanan. Alamin natin ang totoo mula sa mga maasahang pagkukunan ng impormasyon. Sa mga artikulong katoliko. Matatagpuan natin ito. Magdasal. Isangguni sa Diyos ang iyong nararamdaman, duda at pag-aalinlangan. Ikalawa, magiging hindi maganda ang epekto nito kung tayo mismo ay nagpatangay sa sinasabi ng iba. Tandaan nating hindi natin kakampi ang lahat ng tao. Mayroong sariling interes ang iba. Sa pamamagitan ng panalangin, dito natin malalaman sa pamamagitan ng Espiritu Santo kung ano ang totoo o hindi. Kung ano ang nakakapagbigay sa atin ng kapayapaan. Dito tayo mamamalagi dahil narito ang kalooban ng Diyos.

Kung tayo’y nakarinig ng kasinungalingan ukol sa simbahan at nadismaya tayo at umakto base sa pagkadismaya na ito nang ‘di man lang nagsasaliksik. Hindi ba’t tayo ang kawawa sa huli? Maging mapagmatyag. Walang ibang Simbahan ang inusig nang kasing tindi ng ating Simbahan na maging buhay ng mga santo at martir ang kapalit. Kagayang kagaya ni Cristo. Tayong lahat ay tinatawag na magdusa kasama Niya upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan at walang kapantay na ligaya na Diyos lamang ang makapagbibigay.

Pagnilayan natin ito at nawa ay bawat paghihirap, maging kaisa tayo ni Cristo. Ialay natin sa kanya ang lahat ng ating galak at kalungkutan upang maging kapatawaran ito ng ating mga kasalanan.

Jesus, kami ay nananalig sa iyong pag-ibig at pagliligtas sa amin. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Maawaing Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.