Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kakaibang Lakas ng Panginoon”

Photo Credit: steemd.com

 

Abril 27, 2019. Sabado, Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay.

Salmo 118: Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako’y dininig mo. 

Unang Pagbasa: Gawa 4:13-21

Nagtaka ang buong Sanedrin sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito.

Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling, na nakatayo sa tabi nina Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa.

Kaya’t ang dalawa ay pinalabas muna ng Sanedrin, at saka sila nag-usap. “Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila; hindi natin ito maikakaila.

Pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kaninuman tungkol kay Jesus upang huwag nang mabalita ang pangyayaring ito.”

Kaya’t muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsasalita o magtuturo pang muli tungkol kay Jesus.

Subalit sumagot sina Pedro at Juan, “Kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos.

Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig.”

Wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao’y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya’t binalaan nila ang dalawa nang lalo pang mahigpit, at saka pinalaya.

Ebanghelyo: Marcos 16:9-15

Maagang-maaga ng unang araw ng linggo, matapos na siya’y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa babaing ito.

Nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at nalulungkot.

Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buháy at nagpakita sa kanya.

Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa dalawang alagad na naglalakad papuntang bukid, subalit iba ang kanyang anyo noon. Bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari, ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito.

Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa labing-isang alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya’y muling mabuhay.

At sinabi ni Jesus sa kanila, “Habang kayo’y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Magandang Balita.

Pagninilay:

Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakulangan at kapintasan. Ito ay bahagi na ng ating makasalanang pagkatao mula noong unang nagkasala ang ating mga unang magulang. Pati nga ang iba ay nakakahanap ng dahilan upang masabing “Tao lamang at nagkakamali”. Subalit sa bawat pagkakamali, tayo naman ay may pagkakataong matuto. Nasa tao din kung magpupursigi siya sa kamalian na ito o susubukan nating magpursigi sa pagpapakabuti at pagkapit sa Diyos.

Tayo ay mga tao ay may kalimitang kapintasan – ito ay ang pagaakala na laging tama ang ating naiisip na yun pala’y mali. Nagmumula ito sa “pride” o pagmamataas sa sarili. Dito nagmumula ang pagiging matigas ang ulo. Sadyang malaki ang pagkakaiba ng pagiisip ng Diyos sa pagiisip ng tao.

Hangga’t hindi tayo matututong tuluyang magtiwala sa plano at pagiisip ng Diyos ay mananatili tayong kawawa at madaling matangay ng mga suliranin at problema dito sa lupa. Ano ba ang pagiisip ng Diyos?

Sa kanya’y walang imposible. Lahat ng problema ay may solusyon. Lahat ng nasasaktan ay maiaangat Niya sa tamang panahon. Sa kanya ang pagkamatay ay daan lamang sa Bagong Buhay. Gaya ni Jesus.

Nakita natin ang katigasan ng ulo at damdamin ng mga alagad. Kahit na nariyan na ang Muling Nabuhay na si Jesus ay humahawak pa rin sila sa dilim at dalamhati noong mahal na araw. Kayo rin ba, may nananaig pa sa inyong dilim? May mga ‘di pagkakaunawaan, walang pagpapatawad, sama ng loob o ano pang mga kasalanang humahadlang para madama natin ang Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesus? Baka nasa dilim pa tayo ng Semana Santa hindi ang muling pagkabuhay ni Jesus.

Ang paniniwala ay isang desisyon. Gayun din ang pagiging masaya ay isang desisyon. Nasa ating mga puso kung tayo ba ay maniniwala o hindi.

Ano pa ang mga balakid sa ating puso na humaharang para tanggapin ang pagpapala at grasya ng Panginoon?
Kung sa tingin nati’y naghihina ang ating pananampalataya at tila nadidiliman pa rin, aminin natin ito sa Diyos nang may kababaang loob at hayaan natin siya ang magpuno ng anumang kakulangan natin sa pananampalataya.

Pagnilayan po natin ito. Amen. +

Happy Easter Saturday po sa lahat!

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.