Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kaligayahang sa Diyos Lamang Matatagpuan”

 

Mayo 17, 2019. Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 13, 26-33
Salmo 2, 6-7. 8-9. 10-11
Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang.
Juan 14, 1-6

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 13, 26-33

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi: “Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos: tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang Tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta, na binabasa tuwing Araw ng Pamamahinga; ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Hesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya’y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya’y ipapatay.

At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya’y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya’y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila’y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang Mabuting Balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Hesus.

Ito ang nasusulat sa ikalawang awit:
‘Ikaw ang aking Anak,
Ako ang iyong Ama.’”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 2, 6-7. 8-9. 10-11

Tugon: Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang.

Tungkol sa ‘kin ay sinabi ng Poong D’yos: “Sa bundok kong mahal,
sa tuktok ng Sion, aking iniluklok ang haring Marangal.”
Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari sa Sion:
“Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon,
‘Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon,
Ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon.
Tugon: Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang.

Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa, at ibibigay ko,
anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo.
Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito,
tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo.’”
Tugon: Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang.

Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa,
mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala;
ang Panginoong Diyos inyong paglingkura’t katakutang lubha.
Tugon: Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang.

ALELUYA
Juan 14, 6
Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid; kung hindi gayun, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko.” Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan?” Sumagot si Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Si Jesus ang Daan, ang Katotohan at ang Buhay. Siguro ay isa na ito sa pinakanaririnig natin na berso sa Bibliya. Madaling sabihin, madaling ulit-ulitin. Sa wikang Ingles sinabi ni Jesus ay “I am the way the truth and the life.” Subalit dahil madali natin siyang marinig kung saan man, hindi ibig sabihin nito’y madali nang maintindihan. Dapat nating palalimin pa ang ating pang-unawa tagos sa puso. Tulad ng pag-ibig na bagamat laganap at palaging ginahamit kung saan ay hindi lubos maunawaan ng sinuman. Ito ay hindi lang dinadama bagkus ay isinasagawa.

Isa-isahin natin. Ano ang ibig sabihin ng ang Diyos ang daan? Sa ating buhay ay maraming daan nagkalat. Maraming liko-liko. May mga tulay at lubak din. Ang buhay natin ay isang paglalakbay tungo dapat sa Ama. Ito ang daan. Hindi laging masarap o maganda subalit nasa atin ang tagumpay sa huli.

Pabalik dapat sa Diyos ang ating tungo sapagkat sa kanya tayo nagmula. Subalit may mga daan na ililigaw tayo. Mayroon tayong destinasyon subalit kung may magtuturo sa atin ng maling daan – ang daan ng kasalanan, mawawala tayo sa ating pakay. Baka akala natin sa Diyos tayo papunta subalit sa iba pala. Si Jesus ang susi upang tayo ay makapagdesisyon nang maigi sa ating buhay. Dapat ipinagdarasal at sinusuri ang bawat kibot sa ating buhay sa Diyos. Mayroon siyang inihanda sa ating pinakamainam na daan. Mararating lamang natin ito sa araw-araw na pananalangin, pagbasa, pagnilay at pagtupad ng Salita. Nagagawa mo ba ito? O palagi kang nag-iisa sa mga desisyon at hindi sumasangguni sa Diyos?

Pangalawa, ang katotohanan. Lahat ng sinasabi ng Diyos ay payak at tama. Lahat naman ng kokontra dito at kontra sa Diyos ay ang siyamg sinungaling. Walang kahit anong negatibo ang maaring manggaling sa Panginoon. Kung mayroon mang mga hindi magagandang pangyayari ay may pakay ito sa ating buhay. Maniwala tayo sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos.

Pangatlo, ang buhay. Alam na nga natin na ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Mayroong buhay na naghihintay higit pa dito na nag-aabang sa atin kung susunod tayo sa Diyos. Wala tayong makakamtang buhay na walang hanggan kung wala ang Diyos. Wala ring saysay ang mabuhay sa mundo ng wala ang Diyos. Bagamat ang ibang tao’y kung makita natin sa panlabas ay tila nabubuhay ng walang Diyos, madalas sa loob nila’y walang buhay. Walang kapayapaan. Sapagkat hindi agad nakikita ang pinakanasa loob ng tao kung hindi ang Espiritu ng Diyos at sa mga taong pinili ang Diyos. Kung mayroon, bakit marami pa ring mayayaman ang bili nang bili ng mas malaking bahay, mas magarang kotse, mas at mas pa? Dahil sila mismo ay hindi nakukuntento sa sariling mayroon sila. Hindi naman ito sinasabing kasalanan agad. Subalit ito’y upan ilarawan lamang kung paano nga ba talaga ang puso ng isang tao. Kung totoong kuntento na ang isang tao ay dapat wala nang hanapin pa. Ngunit ang kagustuhan ng tao hangga’t hindi ito nananatili sa Diyos ay pa-mundo at ‘di natatapos hanggang sa magsawa siya ay mapagod na wala sa mundo ang makapagpapaligaya sa kanya subalit ang Diyos lamang at ang mga bagay ukol sa puso at espiritwal. Ito ang mga kayamanang hindi maagaw sa atin at madadala natin hanggang kabilang buhay.

Diyos lamang ang makapagpupuno ng ating puso nang libre at walang bayad. Ibigay lamang natin ang ating sarili sa kanya.
Pagnilaya natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Maawing Diyos ngayon at magpakailanman!

🌹 Admin. FMM

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.