Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalinga ng Panginoon”

 

Disyembre 2, 2019. Lunes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

UNANG PAGBASA
Isaias 2, 1-5
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito and pangitain ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at sa Jerusalem:
Sa mga huling araw,
ang bundok na kinatatayuan ng Templo ng Panginoon
Ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok.
Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa.
Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito:
“Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa Templo ng Diyos ni Jacob,
upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas.
Sapagkat sa Sion magmumula ang Kautusan, at sa Jerusalem, ang salita ng Panginoon.”
Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan.
Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak,
at karit ang kanilang mga sibat.

Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan.
Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo’y lumakad sa liwanag ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7.) 8-9
Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

MABUTING BALITA
Mateo 8, 5-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay san Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, pagpasok ni Hesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya: “Ginoo, ang alipin ko po’y naparalisis. Siya’y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan.” “Paroroon ako at pagagalingin siya,” sabi ni Hesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, “Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako’y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, ‘Humayo ka!’ siya’y humahayo; at sa iba, ‘Halika!’ siya’y lumalapit; at sa aking alipin, ‘Gawin mo ito!’ at ginagawa niya.” Namangha si Hesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, “Sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo: marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat!

Napakaganda ng tagpo sa ating Ebanghelyo ngayong araw. Kung inyong naalala ay madalas itong sinasambit bago magkomunyon. “Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.” Gaano ba kalaki ang pananampalataya natin sa Diyos?

Ang Romano na ito ay hindi naman sumasampalataya sa Diyos ng Israel. Hindi katulad ng pananampalataya ng mga apostoles ngunit mayroon siyang ganoong paniniwala. Tayo na mga Kristiyano, kinikilala ba natin si Jesus bilang Diyos na Makapangyarihan? O baka naman nalilimitahan natin ang kakayanan ng Diyos base sa ating gustong paniwalaan?

Ngayong Adbiyento ay gawin nating paghahanda na mas makilala pa ang Diyos. Hayaan natin siyang gumalaw sa buhay natin. Hindi sa paraang ating gusto. Kung hindi sa paraang gusto Niya. Naitatanong ba natin sa Kanya sa panalangin “Lord, ano po ang plano ninyo para sa akin o sa amin?” o kayo lamang ang nagpaplano ng inyong buhay?

Bilang Hari at Tagapagligtas natin ay manalig tayo sa Kanyang paraan kahit hindi natin ito maintindihan. Sakuna? Sakit? Krimen? Namatay na mahal sa buhay? Ano man ang pinagdadaanan, umasa tayo sa Panginoong magiging mabuti ang kahihinatnan ng lahat sa huli. Matatapos din ang lahat nang maayos. Bawat paghihirap kasama ng Panginoon ay magbubunga gaano man ito katagal dahil nakikibahagi tayo sa Kanyang Banal na Krus na daan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon at magtiwala sa Kanyang pag-ibig at pag-aaruga sa atin.

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.