Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalinis-linisang Maria, Ating Ina”

 

 

 

Disyembre 9, 2019. Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria.

UNANG PAGBASA
Genesis 3, 9-15. 20
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong,
“Saan ka naroon?”
“Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin; nagtago po ako sapagkat ako’y hubad,” tugon ng lalaki.
“Sinong may sabi sa iyong hubad ka?” tanong ng Diyos. “Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”
“Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki.
“Bakit mo naman ginawa iyon?” tanong ng Diyos sa babae.
“Mangyari po’y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” tugon naman niya.
At sinabi ng Panginoon sa ahas:
“Sa iyong ginawa’y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas; ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae’y laging mag-aaway, binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.” Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Tugon: Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 1, 3-6. 11-12
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!

At dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y hirangin niya noon pang una – kaming mga unang umasa kay Kristo – sa lalong ikadadakila niya.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

ALELUYA
Lucas 1, 28
Aleluya! Aleluya!
Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
D’yos ay kapiling mo t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan po ng Kalinis-linisang Paglilihi kay Mahal na Birheng Maria o ang tinatawag na “Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary”. Hindi po ito ang paglilihi kay Jesus. Ito ay ipinagdiriwang sa “Annunciation” tuwing March 25. Ngayon po ay ang paglilihi ni Santa Ana kay Maria. Kung saan mula sa sinapupunan ay walang bahid ng kasalanan ang ating Mahal na Birhen. Isa sa mga “dogma” na permanenteng pinaniniwalaan at hindi na maiaalis sa simbahan ang Immaculate Conception kung saan, pinaniniwalaan natin na si Maria ay walang bahid ng kasalanan mula pagkapanganak hanggang sa buong buhay niya. Ito ay kusang niregalo sa Panginoon sa Kanya base sa nakikitang merito at tagumpay ni Jesus sa pagliligtas sa atin. Hinanda si Maria ng Diyos upang maging karapat-dapat na nabubuhay na Tabernakulo ng Panginoon nating si Jesu Cristo.

Kaya naman tayo rin bilang simbahan o bahagi ng katawan ni Cristo ay maihahalintulad sa malaking papel Niya – ang maging tagapagdala ng Cristo sa ating puso, kalooban at buhay. Kung tulad ni maria, ang Diyos pala ay nananahan din sa atin, dapat din nating sikapin maging tulad ni Maria sa paglago sa “virtues” o katangiang makakapagpabanal sa atin. Ituon natin ang pansin natin sa tatlong sa tingin ko ay pinakamagagandang katangian ni Maria. Unang una ang pagiging malinis. Bagamat tayo ay makasalanan hindi ibig sabihin nito na hindi tayo maaring maging malinis. Ang kumpisal ang maihahambing na pagpapaligo ng ating kaluluwang nadudumihan ng kasalanan. Ibinigay ng Panginoon sa Simbahan ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan dahil alam Niyang kailangan natin ito. Nagkakasala tayo at nagkakamali kaya lagi ring handa ang Panginoon kung handa rin tayong talikdan ang kasalanan para sa Kanya.

Ikalawa, ang “obedience” o pagkamasunurin ni Maria. Para sa malaking misyon na ibinigay ng Panginoon sa ating mahal na ina, kailangan maging masunurin at gawin sa paraan ng Diyos at hindi sa paraan ng tao. Binuksan ni Maria ang kanyang sarili sa Panginoon bagamat hindi Niya naintindihan nang buo ang plano ng Diyos, nagtiwala siya. Ilan sa atin ang maniniwala at papayag sa Panginoon nang hindi nakikita ang resulta o walang kasiguraduhan?
Ikatlo, ang “humility” o kababaang loob ni Maria. Hindi niya masasabi sa Panginoon “Ako’y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo”, kung hindi mababa ang loob Niya. Tulad ni Maria, kailangang matuto tayong ibaba ang sarili natin sa Diyos. Upang Siya ang mag-angat sa atin sa mga bagay na tila magulo at madilim para sa atin. Si Maria ang Ina ng Diyos. Ngunit hindi siya nagyabang o nanghingi ng kahit anong pribilehiyo sa Diyos. Sumunod sa Banal na Santatlo o Most Holy Trinity, siya ang tulay natin upang maiparating ang tulong at grasya na kailangan natin sa Diyos. Si Maria ang ating ina na daan patungo kay Jesus at tungong kabanalan. Magdebosyon tayo sa Kanya at sikaping tularan siya. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.