Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalinisan ng Loob”

Oktubre 15, 2019. Paggunita kay Santa Teresa ng Avila. Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 1, 16-25
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang Mabuting Balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya—una’y sa mga Judio at gayun din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya, at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, “Ang pinawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”

Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya’t wala na silang maidadahilan. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya’y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila’y nagmamarunong ngunit lumitaw ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila’y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taon may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang.

Kaya hinayaan na sila ng diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa’t isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5
Tugon: Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 37-41
Ang Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Hesus, siya’y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya’t pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Hesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo’y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal! Hindi ba’t ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Maligayang Kapistahan po ni Santa Teresa de Jesus! Isa siyang pantas (doktor) ng simbahan at madre na tagapagtatag ng “Order of Discalced Carmelites”. Tamang tama ang Ebanghelyo natin ngayon dahil tinuturuan tayo ni Jesus na mas pagtuunan ng pansin ang mga bagay na panloob kaysa panlabas. Ang mga Pariseo ay mahilig sa mga ritwal at tradisyon subalit nakakalimutan na nilang maging mahabagin at tumanggap ng kapwang kapus-palad. Para kay Jesus, higit na mas matimbang ang nahuli kaysa ang pagsunod sa sangkatutak na batas na wala namang saysay dahil walang pagmamahal sa kapwa. Marami silang ginagawa na makakapagpabango lang ng kanilang pangalan ngunit walang dulot na maganda sa iba. Kaya nga tayo rin ay magandang magsuri ng ating mga kinikilos at sinasabi sa buong maghapon. Nagiging mahabagin ba ako o mapagpintas ng kapwa?

Ang ating patrona ngayon na si Santa Teresa ay itinuturo nang masugid sa kanyang buong buhay ang kahalagahan ng “Interior Life”. Kung paanong sa kaloob-looban ng ating puso at kaibuturan ng pagkatao ay matatagpuan at makikilala ang Panginoon. Hindi lamang sa panlabas na ginagawa tulad ng pagpunta ng Simbahan at pagtanggap ng Komunyon halimbawa ngunit kung ano ang gagawin natin matapos magsimba habang nakikipag-usap na patuloy sa Panginoon sa gitna ng pamumuhay sa mundo. Pati na rin ang kung paano natin ihanda ang sarili na malinis bago tumanggap ng Komunyon at kung ano ang misyon na ating gagampanan sa larangan ng pagmamahal at pag-ibig sa kapwa habang kupkop natin sa ating puso si Jesus mismo sa Banal na Komunyon. Napakaganda po nito. Sapagkat madalas sa atin ay nakukuntento na kapag ka nakasimba na. Iisipin ng iba “Nakasimba na ako, ayos na ako”. Subalit mas higit na mahalaga ang nangyayari sa iyong kalooban na pagbabago habang may misa at ang pagbabagong gagawin mo sa mundo sa labas ng misa.

Kaya nga ang iba nagsasabi ay wala raw nangyayari. Sapagkat wala sa puso at isip ang ginagawa. Hindi iniintindi ng isip. Hindi nadarama ng puso. Gaya ni Santa Teresa ay buksan natin ang ating puso sa Panginoon. Tanggalin natin anumang balakid na humahadlang sa ating relasyon sa Kanya. Anumang takot, duda, pangamba at ano pang harang ay ilabas natin sa panalangin sa Diyos nang mapalitan ng katotohanan.

Hingin natin ang gabay ng mga banal upang akayin tayo sa daan tungo sa Diyos at kasama ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.