Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kapangyarihan ng Diyos”

Enero 14, 2020. Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Samuel 1, 9-20
Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa Silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa Templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng Templo si Saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin: “Panginoon, Diyos na Makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay; hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok.”

Habang nananalangin si Ana, pinagmasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya’y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya’y lasing. Kaya, lumapit ito at sinabi, “Tama na ‘yan. Umuwi ka muna! Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo!”

“Hindi po ako lasing,” sagot ni Ana. “Ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po’y aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin.”

Dahil dito, sinabi ni Eli, “Magpatuloy kang mapayapa at nawa’y ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi.”

Sumagot si Ana, “Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin.” Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain; wala na ang bigat ng kanyang kalooban.

Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elcana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya’y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, “Siya’y kaloob sa akin ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd
Tugon: Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 21b-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos.
Papuri sa iyo Panginoon.

Sa lungsod ng Capernaum sa Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.

Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita: ikaw ang Banal mula sa Diyos!” Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!” Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao, at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya’t sila’y nagtanungan, “Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu. At sinunod naman siya!” At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat!

Natunghayan po natin ngayon sa Ebanghelyo na si Jesus ay nagtuturo nang may kapangyarihan. Siya rin ay nagpalayas ng demonyo at ito ay ikinamangha ng lahat. Sapagkat hindi siya katulad ng mga Pariseo at Escriba na laging may sinasaad na berso o talata kapag nagtuturo. Ngunit nagturo siya nang alam na alam Niya ang Kanyang sinasabi. Kinatatakutan din ng mga demonyo si Jesus. Ibig sabihin nito’y walang kapangyarihan ang kahit anong kasamaan at kasalanan sa Kanya. Tayo kaya, ay nakikita ang kapangyarihang ito ni Jesus? Ang ibang tao ay hindi naintindihan na ang Kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa kanyang pagkaDiyos. Ngunit tayo na mga Kristiyano ay dapat isinasapuso ang pagkaDiyos ni Jesus. Alam nating Siya ay Diyos at alam nating Siya ay may kapangyarihan. Subalit hinahayaan ba natin Siya na gumalaw sa ating buhay? Marahil sa mga pagsubok sa buhay ay ating naiisip minsan kung bakit mahirap ang buhay. O kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay. Ang iba, minsan sa kahirapan ay nawawalan na ng pag-asa at nagdududa sa Panginoon. Subalit, alalahanin natin at maniwala sana tayo na walang kapangyarihan ang masama sa Kanya at sa ating buhay kung maniniwala tayo sa Kanya.

Magdasal tayo at pakinggan Siya sa ating buhay. Kailangang tayo ay matutong makinig sa Panginoon at sa Kanyang Salita upang makilala Siya nang tunay. Kailangan ding tayo ay sumunod sa Kanyang sinasabi upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Handa na ba tayo? Makinig at tunay na sumunod sa Panginoon. Hayaan nating Siya ang maghari sa ating buhay. Manalig tayo sa Kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.