Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kapayapaan sa Diyos”

 

 

Mayo 12, 2020. Ika-5 Linggo sa Panahon ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 14, 19-28

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol
Noong mga araw na iyon, may mga Judiong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan, sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe.
Ipinangaral nina Pablo at Bernabe ang Mabuting Balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. “Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos,” turo nila sa kanila. Sa bawat Simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala, at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito’y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan.

Tinahak nila ang Pisidia, at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos, at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antiquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos.
Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng Simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon, kasama ng mga alagad.

Ang Salita ng Diyos
.
SALMONG TUGUNAN
Salmo 114, 10-11. 12-13ab. 21

Tugon: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.

MABUTING BALITA
Juan 14, 27-31a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa; huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ‘Ako’y aalis, ngunit babalik ako.’ Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung mangyari na, kayo’y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko’y ang iniutos niya sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ano ba ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos? Bakit iba ito sa binibigay ng mundo? Ang kapayapaan ng Diyos ay nananatili sa gitna ng mga pagsubok at problema. Hindi sinabi ni Jesus na mawawala ang mga suliranin sa buhay, sa halip sinasabi Niya kung ano ang totoong mangyayari – kahit na sa paningin ng iba ay hindi ito maganda. Sinabi Niyang siya’y mawawala ngunit babalik naman. Sinabi Niya ito noong Banal na Hapunan. Magpapakasakit, mamamatay, mabubuhay ulit at babalik sa Ama sa langit si Jesus. Susubukin nang matindi ang pananampalataya ng mga alagad, gaya ng pagsubok sa atin ngayon kung saan napakahirap ng ating pinagdadaanan.

Kahit na ganoon nga, patuloy pa rin tayong sinasabihan ni Jesus sa Kanyang Salita “huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot”. Ito rin ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon. Kung ibibigay natin ang ating pananalig nang buong buo sa Diyos sa gitna ng delubyo, papalitan Niya ito ng kapayapaang galing sa Kanya. Iyong kapayapaang hindi mawawala at hindi maiaalis sa atin kahit ano pang pagsubok ang harapin. Ang kapayapaan ng mundo ay iba dahil gusto nitong iwasan ang pagsubok o takasan ang hinaharap. Kung saan, malayo sa katotohanan.

Subalit ang Panginoon ay ang Katotohanan. Hinahayaan Niya tayong harapin kung ano ang buhay kung ano nga ba talaga ito – may saya, may lungkot, may banayad na panahon at mayroon ding may pagsubok. At sa lahat ng ito, anumang panahon o sitwasyon sa buhay ang hinaharap, naroroon ang Panginoon. Naririto ang Diyos kasama natin. Ibigay natin ang buong tiwala natin sa Kanya at hilingin natin ang Kanyang kapayapaan – ang tunay na kapayapaang hindi maagaw sa atin at nagtutulak sa ating mga puso na patuloy na umasa sa kabutihan ng Panginoon.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.