Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kargahin Natin ang Krus”

Agosto 9, 2019. Biyernes Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 76, 12-13. 14-15. 16 at 21
Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako.

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 4, 32-40
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao: “Isipin ninyo kung may naganap nang tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang, mula nang likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy, at nanatiling buhay? Sinong diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Egipto?

Ang mga pangyayaring ito’y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo’y turuan. At dito sa lupa nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo, at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Egipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa’y walang ibang diyos liban sa Panginoon.

Kaya nga, dapat ninyo sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayun, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo; magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo.”
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 16, 24-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito’y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay?

Sapagkat darating ang Anak ng Tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yao’y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo: may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hangga’t di nila nakikita ang Anak ng Tao na pumaparito bilang Hari.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Biyernes na naman at isang linggo na naman ang magtatapos. Kumusta ang iyong naging linggo? Ngayong Ebanghelyo ay pinapaalalahanan tayo ng Diyos na ilagay ang ating mga kagustuhan at plano para sa mga bagay na makakapagpalapit sa atin sa Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan.

Hindi ba ninyo napagninilayan kung gaano kaiksi ang buhay? Hindi natin pinlano kung kailan tayo isisilang. Mas lalong hindi rin natin malalaman kung paano at kailan tayo mamamatay. Tuwing may ibang taong binawian ng buhay at sa tuwing magkakaroon ng sakuna tulad ng baha at lindol, hindi ba tayo napapaalalahanan nito? Nang sa gayon, ngayon pa lang habang may oras may magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Mas gugulin natin ang panahon upang suriin natin ang sarili kung paano natin nasaktan ang Diyos habang may oras pa.

Sapagkat ang buhay dito ay pansamantala lamang. At kung pipiliin natin harapin ang kamalian natin dito, magsisi at mangumpisal sa Diyos, mas lalapit tayo sa langit at makukuha ang buhay na walang hanggan. Subalit kapag hindi natin minahal ang Diyos ngayon pa lang. Kung hindi tayo nagsisi at hindi tayo tumulong sa kapwa, anong gantimpalang langit ang aasahan natin?

Kung pipiliin nating maglingkod sa Diyos at gumawa ng mabuti, magiging tunay na anak niya tayo at mamanahin ang kanyang kaharian. Subalit kung puro pagpapasarap, materyal na bagay na maaring ipagmayabang sa ibang tao ang ating inaatupag nang hindi iiniintindi ang ibang naghihirap na tao, mas mawawalan tayo ng pangakong buhay na walang hanggan. Mamili tayo dahil hindi tayo maaring makapagsilbi nang sabay sa Diyos at pera o mundo. Subalit tandaang natin ang mundo ay saglit lang ang saya na kapalit. Madali itong mawawala. Ang Diyos kapag nagbigay ng gantimpala ay higit pa sa ating inaasahan. Sobra sobra at naguumapaw na kaligayahan na hindi pa natin nararanasan. Ito ang pabuya para sa mga taong kinarga ang krus at naghirap tulad ni Jesus. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.