Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Karunungan ng Panginoon”

Marso 28, 2020. Sabado sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

UNANG PAGBASA
Jeremias 11, 18-20
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako’y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, “Putulin natin ang puno habang malusog; patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya.”

At dumalangin si Jeremias, “Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito; ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12
Tugon: Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa ‘yo’y lubos.

MABUTING BALITA
Juan 7, 40-53
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Hesus ang nagsabi, “Tunay ngang ito ang Propetang hinihintay natin!” “Ito nga ang Mesias!” sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, “Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesias? Hindi ba sinabi ng Kasulatan na magmumula ang Mesias sa lipi ni David, at sa Betlehem na bayan ni David ipanganganak?” Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya.

Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga Pariseo. “Bakit hindi ninyo siya dinala rito?” tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, “Wala pa pong nagsalita nang gaya niya!” “Kayo man ba’y nalinlang din?” Tanong ng mga Pariseo. “Mayroon bang pinuno o Pariseong naniwala sa kanya? Wala! Mga tao lamang na walang nalalaman sa Kautusan ang naniniwala sa kanya – mga sinumpa!” Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Hesus noong una. Tinanong niya sila, “Labag sa ating Kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?” Sumagot sila, “Ikaw ba’y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka’t makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea.”

At umuwi na ang bawat isa.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Papalapit na nga nang papalapit ang pagpapakasakit ni Jesus. Subalit hindi pa ito ang panahon. Nanggagalaiti na ang mga kalaban ni Jesus at ibig nila ang kamatayan para sa Kanya ngunit humahanap pa ng pagkakataon. Alam nilang mula sa Bethlehem ang magiging Mesiyas. Kung maaalala natin ay dito ipinanganak si Jesus at tunay na mula sa angkan ni Haring David. Subalit sa Nazaret sa Galilea Siya nanirahan kasama ni Maria at Jose. Kung sana ay binigyan nila ng pagkakataon si Jesus, sana nalaman nila kahit man lamang ito. Subalit hindi na nila Siya binigyan ng pagkakataon. Nabulag na sila ng sukdulang inggit at galit na ang katulad ni Jesus na nakikita nila bilang tao at walang posisyon kahit saan ay nakakagawa ng maraming milagro at pinaniniwalaan ng tao.

Sanay kasi tayong mga tao na sariling paraan at sariling isip ang sinusunod. Ngunit ang Diyos ay kakaiba mag-isip kaysa tao. Hindi natin agad nauunawaan, ngunit ang Kanyang karunungan ang pinakamainam at nagtatagumpay sa lahat. Akala natin minsan ay alam na natin ang mga bagay kaya tayo nakakapaghusga at nakakapagyabang. Subalit wala ito sa kalingkingan ng karunungan ng Panginoon kaya dapat tayong laging humingi ng gabay Niya at tumalima sa Kanya kung gusto nating makakita ng malinaw at hindi mabulag sa sarili nating isipan.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.