Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Karunungang Mula sa Diyos”

Oktubre 23, 2020. Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Efeso 4, 1-6
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagkumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa lamang ang Espiritu; gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya’y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.
Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.
Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.
Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo?
Sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.
Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.
Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.
Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

ALELUYA
Mateo 11, 25
Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 54-59
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayun nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw! Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa’t sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon?
Bakit hindi ninyo mapagpasiyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon; baka kaladkarin ka niya sa hukuman, at ibigay ka ng hukom sa tanod, at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Napakatalino na ng tao sa ngayon. Tayo na ang may pinakamabagong teknolohiya sa lahat ng mga panahon na nagdaan. Ang pinakamabilis na komunikasyon ay nasa atin na. Hindi na kailangan pang magsulat at maghintay ng ilang buwan para makausap ang nasa kabilang panig ng mundo. Madali nang malaman kung may sakunang darating. Nakakapaghanda na tayo sa mga bagyo at ulan na dumarating. Subalit paano naman ang ating pananampalataya? Baka sa sobrang “advanced” na ng ating utak at teknolohiya, nakalimutan na nating mamuhay kasama ang Diyos. Naging sobra nang taas ng ating lipad at hindi na nakuhang tumingin sa realidad ng buhay na kailangan natin ng Diyos at nakadepende tayong lahat sa Kanya. Kinakaya na nating mamuhay ng mag-isa dahil tila nasa atin na ang lahat ngunit ito ay hindi totoo.

Wala sa lahat ng makamundong karunungan na ito, ang tunay na karunungang matatagpuan sa Diyos. Lahat ng magagandang bagay ay mula sa Kanya at hindi sa ating sarili. Ang karunungang makapagbibigay ng tunay na kaginhawaan ng buhay at kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Ang karunungang ito ay nag-uugat sa pananampalataya sa Diyos. Ano ang mahalagang gawin? Matutong magpakumbaba, at gumawa ng mabuti at tama.

Gawin natin ang dapat gawin sa mata ng Diyos. Maging matuwid. Humingi na tawad at magpatawad. Lahat ng ito ang makakapagbigay sa atin ng tunay na katalinuhang hindi maagaw sa atin at hindi matututunan sa kung saan man ngunit sa Diyos lamang. Ito rin ang makakapaghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.