Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kasaganaan Natin sa Diyos”

Photo Credit: timetoast.com

 

Pebrero 1, 2019. Biyernes. Ika-3 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 37: Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Unang Pagbasa: Hebreo 10:32-39

Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo’y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo’y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan, kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla; kung minsan nama’y kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinapahirapan.

Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo’y agawan ng kayamanan, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo.

Kaya’t huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangang kayo’y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako.

Sapagkat,
“Kaunting panahon na lamang;
hindi na magtatagal, at si Cristo ay darating na.

Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya,
ngunit kung siya’y tatalikod,
hindi ko siya kalulugdan.”

Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak; kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas.

Ebanghelyo: Marcos 4:26-34

Sinabi pa ni Jesus, “Ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid.

Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim; usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay; pagkatapos, nahihitik ito sa butil.

Kapag hinog na ang mga butil, agad niya itong ipagagapas sapagkat panahon na para ito’y anihin.”

“Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinhaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito?” tanong ni Jesus.

“Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito’y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim; ito’y nagkakasanga nang mayabong, kaya’t ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito.”

Ang Paggamit ng mga Talinhaga

Ipinangaral ni Jesus sa kanila ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad ng mga ito, ayon sa abot ng kanilang pang-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga; ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang.

Pagninilay:

Narasan mo na ba ang paulit-ulit na paghihintay na tila walang nangyayari sa iyong ipinagdarasal? Aminin man natin o hindi ngunit tayong mga tao’y sadyang madaling mainip. Natural sa atin na gusto natin ay nariyan agad kapag may nais tayo. Kaya nga naimbento ng sangkatauhan ang iba’t ibang instant na makakapagpabilis ng gawain o maging pagkain.

Subalit ipinaliliwanag ng Ebanghelyo natin ngayon kung paano gumagalaw ang Diyos sa ating buhay. Mabagal, may prosesong pinagdaranaan, kailangang maghintay ngunit ang gantimpala’y higit pa sa ating inaabangan.
Marahil tayo ang magsasakang nagtatrabaho sa mga pananim sa nakikita ng mundo na ito. Oo at hindi natin alam kung paano nangyayari at mangyayari ang mga bagay sapagkat Diyos lamang ang may alam at may hawak ng lahat ng bagay.

Kaya naman, ang ating paglalakbay sa buhay ay may kaakibat dapat na matibay na tiwala sa Panginoon. Matapos nating gawin ang ating makakaya, bagamat hindi tayo sigurado sa kahahantungan ng bawat yugto ng ating buhay, may tiwala ba tayo sa Diyos na Siya ang bahala sa atin pagkatapos ng isang mahabang araw? Tanungin natin ang ating sarili. Nagtitiwala ba ako sa Diyos o sa aking sarili lamang? Handa ba akong maghintay sa tamang panahon ng Panginoon?

Sinabi na nga ni Jesus, mayroong takdang panahon sa lahat ng bagay. Kung tayo ay pinaghihintay ng Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi niya tayo naririnig o tayo ay kanyang itinatwa. Sa pag-ibig ng Diyos sa atin na ipinamalas sa Krus, ano pa ang hindi niya ibibigay sa atin? Ibibigay niya ang lahat at ang pinakamainam sa atin kung marunong lamang tayong maghintay at magpaubaya sa kanya ay makakamit natin ang anumang ating naisin.
Matapos magtrabaho sa pananim ay kailangang maglaan ng panahon para maghintay na ito ay umusbong. Habang naghihintay, kailangang ituloy natin ang buhay at gawin ang dapat gawin. Diyos ang bahala sa lahat. Magpursigi tayo sa panalangin at sa mga gawaing mabuti.

Ang dapat nating diligan, pahanginan at lagyan ng pataba sa pagtatanim na ito ay ang ating puso. Ito’y upang habang naghihintay ay lumago ang ating pag-ibig sa Diyos dahil sa pasensya, pagtitiyaga at tiwala sa Kanya.
Kapag nangyari ito, at nakapaghintay tayo sa Diyos nang may pananampalataya ay bibiyayaan niya tayo ng isang masigabong na anihan na hindi pa natin nararanasan at hindi natin naisip dahil ang Diyos ay puno ng sorpresa. May pananalig ba tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin?

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at
Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.